Det skal være godt å bo, leve og arbeide i Gausdal. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens langsiktige plan for hvordan vi ønsker at kommunen og lokalsamfunnet vårt skal utvikle seg i årene som kommer.

Sammen får vi det til er slagordet vårt som både beskriver at vi får til mye i Gausdal, at vi ønsker å få til enda mer og at vi får det til best om vi gjør det sammen. 

Disse satsingsområdene med mål peker på de områdene som skal ha størst oppmerksomhet:

  • Sammen om gode hverdagsliv
  • Sammen om et aktivt og nært lokalsamfunn
  • Sammen om samfunnssikkerhet og god beredskap
  • Sammen om en grønnere kommune
  • Sammen om bærekraftig arealbruk
  • Bærekraftig økonomi
  • En organisasjon som samskaper
  • Sammen i Lillehammer-regionen

Kommuneplanen legger føringer for hvordan vi skal prioritere i handlings- og økonomiplanen og i andre planer.

Overordnet arealstrategi viser hvordan arealplanleggingen skal bidra til at målene i samfunnsdelen nås gjennom arealpolitikken.

Hvordan gi innspill?

Uttalelser kan sendes skriftlig via hjemmesiden, som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Du kan også sende innspill via elektronisk skjema, du kan selv velge om du vil registrere deg via ID-porten eller gå direkte til skjema.

Høringsuttalelsene til planforslaget vil legges ut i sin helhet på kommunens hjemmeside, og blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planen.

Kontaktinformasjon

Marit Lang-Ree Finstad
Tlf.: 982 19 044
Epost: marit.finstad@gausdal.kommune.no