Hovedformål for planen er å legge til rette for reiselivsutbygging med private leiligheter, samt forretningsareal og min. 100 varme senger. Det er avsatt areal til friluftsliv og aktiviteter, felles parkering m.m. Det er sammenhengende gang- og sykkelveg langs Skeisvegen og Peer Gyntvegen, og planfri kryssing av Peer Gyntvegen for skiløype.

Høring og offentlig ettersyn
Planen legges ut til offentlig ettersyn fram til 15. mars på kommunens servicetorg og kommunens nettside.

Åpent høringsmøte arrangeres på
Gausdal kommunehus, Kommunestyresalen (inngang ved kafeen)  
lørdag 17. februar kl. 13-15.
Presentasjon av planene og anledning til spørsmål og kommentarer.

Uttalelse sendes til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no

 

Plandokumenter

  1. Høringsbrev
  2. Plankart, nivå 2 og 3
  3. Plankart, nivå 1
  4. Reguleringsbestemmelser
  5. Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse
  6. Illustrasjonsplan (vegledende)
  7. Særutskrift fra planutvalget 19.01.2018 sak 1/18