Det anføres at justering av grensen ikke vil ha vesentlig påvirkning på at tomt 201/46 kan bebygges innenfor rammene i vedtatte planbestemmelser. Endringen kommer ikke i berøring med tilgrensende tomter og regulert friluftsformål.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev
Forslag til plankart
Søknad

Merknader til endringen kan sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelsene blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planendringen.

Høringsfrist: mandag 22. mars 2021.