Plan- og bygningsloven legger til grunn at kommuneplanens samfunnsdel skal være kommunens overordnede styringsverktøy. Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde satsingsområder og mål for samfunns- og tjenesteutvikling, og legger rammene for planlegging og aktivitet i kommunen. Planen har et 12 års perspektiv, og blir vedtatt i kommunestyret.

Gjeldende kommuneplan (samfunnsdelen) for Gausdal kommune ble vedtatt i 2014. Kommunestyret vedtok 23. januar 2020 oppstartsmelding (planprogram) for å revidere samfunnsdelen. Kommunestyret planlegger å vedta den reviderte planen i september 2020. Samfunnsdelen samordnes med strategiplanen for 2021-2024, som er kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett for 2021.

Plan- og bygningsloven har krav til prosessen rundt kommuneplanen. Oppstartsmeldingen (planprogrammet) beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger.

Forslag til oppstartsmelding (planprogram) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med frist på å gi uttalelse på minst seks uker. Deretter får kommunestyret saken tilbake og vedtar planprogrammet.

Høringsfrist: 9.mars 2019

Innspill sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Planprogram for kommuneplan (samfunnsdel).