Planområdet ligger langs Skeisvegen på Skei. Planområdet i gjeldende reguleringsplan for OTG Skeikampen (201502) dekker et areal på 169 daa. Foreslåtte planendring vil omfatte området på 10,4 daa som i hovedtrekk er regulert til fritidsbebyggelse og skiløyper.

Formålet med den foreslåtte endringen er å omregulere eiendommer avsatt fritidsbebyggelse (15 FF) i gjeldende reguleringsplan, til fritids- og turistformål. Videre foreslås det en mindre omlegging av skiløype SL2 og gang- og sykkelveg GS3. I forbindelse med omleggingen av GS3 er det også vurdert en omlegging av GS1, der den legges nedenom kulverten. Dette fremgår også av planbeskrivelsen.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved Bente Moringen, tlf. 416 90 775, bente.moringen@ramboll.no.
 
Eventuelle merknader til reguleringsplanendringen bes rettet skriftlig til bente.moringen@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Høringsfristen settes til 6. august 2021.

DOKUMENTER: