Hovedformålet med planforslaget er å avklare framtidige utviklingsmuligheter for eksisterende hotelleiendom, eksisterende utleieenheter og ubebygde arealer langs Hotellvegen på Skei. I planen inngår også skiløyper, ombygging av Segalstadsetervegen og Vaskerikrysset. Eldre hytteområde mellom Torsdalsvegen og heisanlegget vurderes med hensyn til atkomst og utbyggingsmuligheter.

Eventuelle merknader til igangsatt planarbeid sendes til plankonsulenten innen 10.12.2019. Dokumentene er utlagt på kommunens servicetorg.

Dokumenter i rekkefølge:

  1. Varsling av oppstart av planarbeidet
  2. Planprogram
  3. Planinitiativ Thon Hotell
    Notat: Mulige vegløsninger
    Illustrasjonsplan
    Skisse vegalternativ
  4. Referat fra oppstartsmøte

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig til Multiconsult Norge AS v/ Gunnar Bratheim, postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo eller på e-post gunnar.bratheim@multiconsult.no innen 10.12.2019. Vennligst merk uttalelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer «10206275». Innspill eller spørsmål om utbyggingsavtale rettes til Gausdal kommune v/ Jon Sylte på epost jon.sylte@gausdal.kommune.no eller tlf. 950 36 936