Hverdagsrehabilitering («hjemmerehabilitering») er ikke nytt, men dette har fått større fokus de siste årene fordi kommuner som har satset på og utviklet dette, ser at det har så god effekt for pasientene. Kommuner i Danmark har også på dette området vært tidlig ute, men vi har nå 57 kommuner i Norge om har erfaring med denne måten å arbeide på, og omtrent 50 kommuner er i oppstartsfasen.

Helse- og omsorgsdepartementets definisjon av hverdagsrehabilitering forteller hva det handler om: Det er et mål å styrke brukernes muligheter for egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig. Derfor må rehabilitering være en naturlig og selvstendig del av all innsats og pleie. Det ligger et rehabiliterende element i all god behandling. Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. En rehabiliteringsprosess må planlegges og gjennomføres ut fra brukerens individuelle behov. Selv om bistand fra helsepersonell og andre yrkesgrupper er nødvendig, er den beste rehabilitering i prinsippet den brukeren selv står for. (Meld. St. 29 Morgendagens omsorg.)

Egentlig handler det i stor grad om at tjenesteyterne stiller de rette spørsmålene. I stedet for å spørre brukeren: «hva kan vi gjøre for deg?» så spør vi heller: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt? Hva ønsker du å mestre?» Det handler altså om å sette fokus på hva brukeren selv ønsker å mestre i hverdagen – og så sette inn ressurser over en tidsavgrenset periode for at brukeren skal bli i stand til det. Dette forutsetter også en mer tverrfaglig arbeidsmåte enn vi er vant til.

Flere kommuner mener at fokus på hverdagsrehabilitering er en «vinn-vinn-vinn-situasjon» ved at det er bra for brukeren som får satt fokus på aktivitet og sosial deltakelse, det er en interessant og meningsfull arbeidsmåte for hjemmetjenesten og det er effektivt for kommunen som får utnyttet sine fagressurser bedre.

Kjersti Vik.jpg   Nils Erik-Ness.jpg Nils Holand.jpg
Kjesti Vik   Nils Erik Næss Nils Holand


Forelesere var to av de som kan mest om dette her til lands: Nils Erik Næss, førstelektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Kjersti Vik, førsteamanuensis ved HiST. Kursdagen ble sydd sammen av Nils Holand, geriater/overlege ved Sykehuset Innlandet og medisinsk-faglig rådgiver i Samhandlings- og utviklingsenheten. Gjennom gruppearbeid kom det fram at deltakerne var positive og motiverte til å ta i bruk en slik arbeidsform.

Følg Hverdagsrehabilitering på Facebook.
Bilder fra Nils Erik Ness' innlegg i Hverdagsrehabilitering