Kommunedirektøren har i forbindelse budsjettet for 2023 foreslått en justering av kommunale avgifter. For selvkostområdene skal utgiftene dekkes fullt og helt opp fra gebyrinntekter. Kommunen har ikke lov til å tjene penger på disse tjenestene. Går selvkostområdet i overskudd ett år, settes pengene på fond for å dekke opp eventuelle underskudd senere år. Går tjenesten med overskudd i flere år og fondet blir stort, settes gebyrene ned. Går tjenesten med underskudd slik at det blir et negativt fond må gebyrene settes opp. 

Vann- og avløpstjenestene er noe av den viktigste infrastrukturen en kommune har, og det har de senere år vært gjennomført viktige investeringer for å sikre kommunens innbyggere trygge og gode tjenester.

Justeres årlig
Med bakgrunn i endringer i kommunens utgifter og inntekter justeres gebyrene årlig. Når lånerenten går opp øker kommunens utgifter. Det som påvirker gebyrene mest for neste år og årene fremover, i tillegg til renten, er økte strømutgifter og en generell lønns- og prisstigning som er noe høyere enn den har vært i de senere år. Dette gir et noe variert utslag i de forskjellige tjenestene, men er størst innenfor vann- og avløpstjenestene. Her gjøres det kostnadskrevende investeringer der kommunen må ta opp lån for å få gjennomført tiltakene. Når lånerenten går opp øker kommunens utgifter. Sett i lys av urolighetene i verden antar vi at byggeaktiviteten innen bolig og fritidssektoren vil avta en god del. Dette medfører reduserte inntekter i form av mindre tilknytningsavgifter til kommunen. Selv om gebyrene for vann og avløp nå foreslås økt relativt mye, vil gebyrene i 2023 ligge omtrent på samme prisjustert nivå som i 2016. Dette fordi gebyrene har vært satt ned over flere år, blant annet som følge av at renta har vært veldig lav. De fleste kommuner vil måtte ha en liknende økning på selvkost-gebyrer.

Kommunen har også et selvkostområde der gebyrene reduseres fordi det over år er bygget opp relativt store fond.

Kommunedirektørens forslag til gebyrendringer for 2023 er som følger:

Tjeneste

Økning i %

Kart- og oppmåling

- 5 %

Feiing og tilsyn

0 %

Byggesak

3,7 %

Slam

3,7 %

Renovasjon

12-17 %

Arealplan

25 %

Avløp

15 %

Vann

50 %

 

Den som ønsker å se mer detaljer kan se på enkeltsaker som skal behandles i planutvalget den 11.11.22  
Alle gebyrsakene skal endelig vedtas av kommunestyret den 15.12.22.