Ordinær foreldrebetaling

Foreldrebetaling i barnehager reguleres av lov om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Med hjemmel i forskriftens §1 fastsetter Stortinget en maksimalgrense for en ordinær heldags barnehageplass, dvs plass 5 dager i uka. Maksimalgrensen for foreldrebetalingen fastsettes som et maksimalt månedsbeløp og årsbeløp, der årsbeløpet skal settes i forhold til betaling 11 måneder i året.

Forskriften sier videre at foreldrebetalingen for et deltidstilbud skal fastsettes lavere enn foreldrebetalingen for et heldagstilbud.

Det er barnehageeier som fastsetter foreldrebetalingen for de ulike oppholdsalternativene.

Informasjon om foreldrebetalingen i de private barnehagene finner du på hjemmesida til barnehagen, eventuelt ved å kontakte styrer/daglig leder.

Foreldrebetaling i de kommunale barnehagene følger her:

 

100% plass 5 dager i uka 2910.-   Kost 433.-

80% plass 4 dager i uka  2561.-    Kost 346.-

60% plass 3 dager i uka  1921.-    Kost 260.-

40% plass 2 dager i uka  1280.-    Kost 173.-  

Søskenmoderasjon

I henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager får familier som har mer enn ett barn i barnehagen reduksjon i foreldrebetalingen. Reduksjonen er på 30% for 2. barn og 50% for 3. barn eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Du får også reduksjon dersom søsken går i forskjellige barnehager i Gausdal.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager har regler om to moderasjonsordninger for familier/husholdninger med lav inntekt. Disse ordningene er søknadsbasert.

Du kan lese mer om de to ordningene og kriterier for å søke under overskriftene Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og Fritak for foreldrebetaling i 20 timer for 3-, 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Redusert foreldebetaling for familier med lav inntekt 

Sende søknad

For å søke om redusert foreldrebetaling eller fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke, må du benytte kommunens søknadsskjema og legge ved nødvendig dokumentasjon. Det er felles søknadsskjema for begge ordningene.

Om søknaden

Søknaden leveres til barnehageleder i barnehagen der barnet har plass eller til Gausdal kommune, postmottak.

Dokumentasjon kan leveres i lukket konvolutt sammen med søknaden.

For å søke må du ha samme folkeregistrerte adresse som barnet ditt.

Ved flytting til annen kommune opphører vedtaket fra 1. i måneden etter flyttingen.

Hvis du er bosatt i Gausdal og har barnehageplass i en annen kommune, sendes søknaden til  Gausdal kommune,Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal,  med bekreftelse på plassen fra barnehagens leder.

Dersom du har barnehageplass i Gausdal og er bosatt i en annen kommune, må søknaden sendes bostedskommunen.

Dersom barnet bytter barnehage i løpet av vedtaksperioden, gjelder vedtaket i den første barnehagen ut oppsigelsestiden. Vedtaket gjelder i ny barnehage fra måneden etter oppsigelsestiden er ute forutsatt at denne ligger i Gausdal.

Søknadsfristen for barnehageåret 2018/2019 er satt til 1. juni 2018.

Det fattes vedtak for ett barnehageår. Du må derfor søke på nytt for hvert barnehageår, dersom du mener du er berettiget til fritak eller redusert foreldrebetaling etter disse ordningene.

 Det kan søkes gjennom hele året. Søknadsfristen er den 1. i hver måned med virkning fra den 1. i neste måned.

Dersom det mangler dokumentasjon til  å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.

Ved vesentlige endringer i familiens/husholdningens inntekt kan det søkes utenom ovennevnte frister.

Dokumentasjon

Som dokumentasjon skal siste års selvangivelse(r) legges ved søknaden.

Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, plikter søker å opplyse om det ved søknad.

Dersom det ikke kan legges frem selvangivelse, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

For mer detaljert informasjon om hva som regnes som inntekt, husholdning, annen dokumentasjon og muligheter for ny vurdering ved vesentlig og varig endring i inntekt vises det til forklaring til søknadsskjemaet.

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage etter søknad om redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt og avslag på fritak for foreldrebetaling i 20 timer pr. uke for 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med lav inntekt kan påklages til kommunens klagenemnd i henhold til forvaltningslovens  § 28. Klagen må fremsettes innen 3 uker etter mottatt vedtak.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Oppsigelse av barnehageplass

 

 

Publisert 21. februar 2017 | Oppdatert 14. november 2017

Søknadsskjema