Gausdal kommunes inntekt fra eiendomsskatt er noe høyere i år enn for 2020, men likevel en del lavere enn for 2019. 2020 var et litt spesielt år fordi eiendomsskattelovverket ble endret. I 2019 fikk kommunen inn kr 44,6 mill. fra eiendomsskatt, kr 28,2 mill. i 2020 mens det i 2021 er budsjettert med en inntekt på kr 37,9 mill. Ved overgang fra å bruke kommunalt utarbeidede takster til å bruke Skatteetatens boligverdi for beregning av eiendomsskatt, vil en del oppleve at skattetaksten øker, mens noen kan oppleve at den reduseres. Dette skyldes at boligverdiene som Skatteetaten opererer med er mer grovmasket enn det som oftest vil være tilfelle med kommunale takster. Kommunen har ikke anledning til å endre Skatteetatens boligverdi, dette må skatteyter selv ta initiativ til overfor Skatteetaten.

Bakgrunn

Kommuner som skriver ut eiendomsskatt på boliger har siden 2014 hatt muligheten for å legge til grunn de samme boligverdiene som Skatteetaten legger til grunn for sin formuesberegning (ligning) for utskriving av eiendomsskatt. Fordelene for kommunene ved å gjøre dette er at det er arbeidsbesparende og at grunnlagene justeres årlig i takt med eiendomsmarkedet.
Eiendommene i Gausdal ble taksert i 2017, dette dannet grunnlaget for eiendomsskatten i 2018. Når man sammenlignet kommunale takster med gjennomsnittlig omsetningsverdi for eiendommer i 2018, lå takstene i gjennomsnitt på ca. 60 prosent av faktisk omsetningsverdi.  Eiendomsskatteloven sier at eiendomsskattetaksten skal ligge så nær en antatt omsetningsverdi som mulig.
Boligverdier fra Skatteetaten vil i gjennomsnitt tilsvare 100 prosent av omsetningsverdi. For at takseringsmetodene skulle likestilles måtte eindommene med kommunal takst omtakseres.
 
 

Boliger med boligverdi (Skatteetaten fastsetter verdien)

Opplysninger om hva som legges til grunn for boligverdien finnes i skattemeldingen for 2019. Mener du at den beregnede markedsverdier for boligen (boligverdien) er beregnet på bakgrunn av feil opplysninger (P-rom, byggeår mv.) eller at boligverdien for din bolig er for høy i forhold til faktisk markedsverdi, skal du for eiendomsskatt utskrevet i 2021 selv endre grunnlaget. Det gjør du ved å sende inn en endringsmelding.

Muligheten til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen for det inntektsåret du ønsker å endre, for 2021 vil det si normalt innen 30. april 2023. 

De endringene du eventuelt gjør kan bli kontrollert av skattemyndighetene. Du vil i så fall få eget varsel om dette.  Alle henvendelser angående beregnede markedsverdier må rettes til Skatteetaten eller på telefon 800 80 000.

 

Eiendommer med kommunal takst

Hva som legges til grunn ved en kommunal taksering står skrevet i kommunens vedtatte «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.
 
Ved spørsmål om takst eller skatt, ring Gausdal kommune tlf. 61 22 44 00. 

 

Eindommen med både boligverdi fra Skattetaten og kommunal takst

En del eiendommer kan ha en blanding av boligverdier fra Skatteetaten og kommunal takst. I disse tilfellene består eiendommen av flere boliger, der en eller flere mangler boligverdi hos Skatteetaten. Dette gjelder også eiendommer med blandet bruk, for eksempel bolig og næring, eller bolig og fritidsbolig. 
Det sendes i slike tilfeller ut to skattesedler: 
  • En som omhandler delen av eiendommen med verdier fra Skatteetaten 
  • En med den delen av eiendommen som har en kommunal takst. 
Til sammen utgjør dette eiendommens eiendomsskattetakst.
 
 

Taksten fremkommer slik

Det er eiendommen som takseres og beskattes. Med eiendom menes tomt med tilhørende bygningsmasse. Utfyllende informasjon om taksering finnesi rammer og retningslinjer.

Næringseiendommer

For næringseiendommer kan det i tillegg være benyttet en takstmatrise for å komme frem til taksten. For nærmere informasjon om disse takstene eller matrisen, ta kontakt med kommunen

Skatteberegning

Gausdal kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt . 

  • Boligeiendommer, fritidseiendommer og våningshus på gardsbruk ilegges eiendomsskatt med en skattesats på 4,0 promille av skattegrunnlaget.
  • Næringseiendommer, ilegges eiendomsskatt med skattesats på 5,0 promille av skattegrunnlaget.

Kommunestyret har vedtatt å ikke benytte bunnfradrag. For boliger og fritidseiendommer skal eiendomsskattetaksten reduseres med 30 %, dette danner grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt. 
Skatten utregnes slik: Takst/boligverdi kr 1 930 000.- x 0,7 x 4,0 promille = kr. 5 404,- å betale pr. år.

 

Fritak for eiendomsskatt

Etter § 5 i eiendomsskatteloven er offentlige bygninger, kirker og jord- og skogbrukseiendommer fritatt. Etter § 7 har kommunestyret fritatt eiendommer som tilhører lag og foreninger, fredede bygninger og nybygde boliger i 5 år

Sakkyndig nemnd

Dersom du mener vi har feil fakta på eiendommen, må du kontakte oss om dette. Eventuelle feil vil bli rettet opp og sakkyndig nemnd vil justere taksten på grunnlag av korrekte fakta. Du vil da få tilsendt korrigert takst. Det samme gjelder dersom det er gjort åpenbare feil.

Sakkyndig ankenemnd

Dersom du er uenig i taksten som sakkyndig nemnd har satt, og fremsetter klage innen fristens utløp, vil en sakkyndig ankenemnd gjennomføre en fornyet vurdering og deretter fastsette endelig takst på eiendommen. Sakkyndig ankenemnd har myndighet til å øke, redusere eller beholde taksten som sakkyndig nemnd har satt. Denne taksten kan bare overprøves gjennom rettssystemet.

Faktura eiendomsskatt

Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Eiendomsskatten blir fordelt på 4 terminer.

  • Forfall 20. mars.
  • Forfall 20. juni.
  • Forfall 20. september.
  • Forfalll 20. november.

Selv om det fremsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal fakturaen du får tilsendt betales innen forfall, jfr.§ 25 i eiendomsskatteloven. Ved reduksjon av takst/skatt vil tilgodebeløp bli tilbakebetalt. Ved økning av takst/skatt vil tilleggsbeløp bli innkrevd ved neste fakturatermin.

Fremsetting av klage

Eventuelle klager må sendes skriftlig til kommunen innen 12. april 2020.

I klagen må du angi hvilken eiendom klagen gjelder og begrunne hva som menes er feil i eiendomsskattetaksten.

Utfyllende opplysninger om taksering kan leses i rammer og retningslinjer.   

Klager sendes Gausdal kommune, Eiendomsskattekontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Ved spørsmål om takst eller skatt, ring 61 22 44 00. Telefonnummeret er betjent mandag – fredag fra kl. 10.00 - 11.00 og 11.30 - 14.00.

Mottatt faktura må betales ved forfall og en eventuell avregning vil bli foretatt ved neste fakturering.