Komite 1 består av:
Jan Ingar Toft Leder Venstre
Ivar Lauritsen Medlem Arbeiderpartiet
Jon Fjeldet Medlem Senterpartiet
Marit Flutuen Ringen Medlem Bygdalista
Roar Steinslien Medlem Arbeiderpartiet – saksordfører for skolestruktursaken
 

Bakgrunn for saken er dette vedtaket i kommunestyret: I tillegg til den utredningen som komite 1 allerede har gjort ber kommunestyret om at komite 1 utreder flere alternativer. Det skal blant annet vurderes alternative løsninger for antall barneskoler i Gausdal kommune og lokalisering. Formannskapet får i oppgave å vedta et nytt og utvidet mandat til komite 1 på bakgrunn av dette. Utredningen fra komite 1 med investeringskostnader legges fram som egen sak for kommunestyret.


Formannskapet vedtok følgende mandat for komité 1:
•    Elevoversikt pr. trinn for et samlet skoletilbud på Fjerdum.
•    Kostnader for et samlet skoletilbud på Fjerdum.
•    Kostnader knyttet til endring av skoleskyss for elever fra Engjom krets.
•    Kostnader for drift av samlet SFO-tilbud på skole.
•    Rombehov og investeringsbehov for et samlet skoletilbud på Fjerdum.
•    Se på adkomstforhold og trafikale forhold, behov for oppgradering.
•    Beskrivelse av prosess, - med involvering av brukere/FAU og ansatte/tillitsvalgte ved skolene.


Se høringsdokumentene komité 1 har ansvar for.


Høringsfristen er 30. april 2013.


Rammen for møtet er ca 2 ½ time. Ordfører Hans Høistad er møteleder.
Vel møtt!