Fylkesmannen har undersøkt følgende tre temaer vedrørende tildeling og evaluering av tjenester til eldre i Gausdal kommune:

  • Om kommunen sikrer at saker om helsetjenester i hjemmet og institusjonsopphold er tilstrekkelig opplyst
  • Om kommunen sikrer brukermedvirkning i saker om helsetjenester i hjemmet og institusjonsopphold
  • Om kommunen sikrer nødvendig samhandling med øvrige deler av helse- og omsorgstjenesten ved vurdering av behovet for helsetjenester i hjemmet og institusjonsopphold.

Tilsynet ble gjennomført i mai og gikk over tre dager. Fylkesmannen gikk gjennom journaler for de siste to årene og intervjuet både ledere, ansatte, pasienter og pårørende. Vi har fått utkastet til rapport for å kommentere eventuelle feil i faktagrunnlaget. Fylkesmannen beklager at det har tatt så lang tid å få ferdig rapportutkastet. Den endelige rapporten som kommer senere, vil sammen med alle Fylkesmannens tilsyn, være tilgjengelige på Helsetilsynets sider.

Tilsyn er nyttig. Det er bra å få gjennomgått rutinene av en uhildet instans. Selv om vi ikke fikk påvist lovbrudd/avvik, ga Fylkesmannen oss noen råd som vi vil følge opp.