I fobindelse med at Planen for områderegulering Segalstad Bru er utlagt til offentlig ettersyn og sendt på høring inviteres det til åpen plandag.

Høringsbrev og dokumenter i saken kan leses her.