De viktigste elementene i et introduksjonsprogram for flyktninger er:

  • Kartlegging
  • Individuell plan
  • Tett oppfølging
  • Veiledning i hverdagslivet
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Få godkjenning av kompetanse fra hjemlandet
  • Språk- og arbeidspraksis
  • Andre tiltak som styrker deltakernes mulighet for å komme ut i arbeidsliv eller videre utdanning