Flyktninger og familiegjenforente mellom 18 og 55 år får introduksjonsprogrammet ved Lillehammer Læringssenter. De over 55 år får norskopplæring ved Lillehammer Læringssenter, men ikke introduksjonsprogram. 

De viktigste elementene i et introduksjonsprogram for flyktninger er:

  • Kartlegging
  • Individuell plan
  • Tett oppfølging
  • Veiledning i hverdagslivet
  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Få godkjenning av kompetanse fra hjemlandet
  • Språk- og arbeidspraksis
  • Andre tiltak som styrker deltakernes mulighet for å komme ut i arbeidsliv eller videre utdanning

Varighet på introduksjonsprogrammet er varierende, men den ordinære programtiden er fra tre måneder til tre år. Det varierer i kompetanse og utdannelsesbakgrunn flyktningen har med seg, og dette påvirker programtiden. Sluttmålet til den enkelte personen vil også ha en innvirkning på dette. Introduksjonsprogrammet skal styrke nyankomne flyktningers mulighet for deltagelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Utdanningsbakgrunn er varierende og noen ganger helt fraværende. Derfor må mange flyktninger gjennomføre grunnskole og videregående utdanning før de har muligheter til å komme i arbeid. Dette fører til at noen bruker lengre tid enn andre.

Ønsker du å lese mer om introduksjonsprogrammet kan du lese integreringsloven her:

Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) - Lovdata