Kort oppsummert er det veiens eier som kan bestemme om elektriske sykler og ståhjulinger kan benyttes på skogs- og fjellveiene. Elektriske rullestoler følger reglene for gående.

Hovedregelen er at bruk av alle former for motoriserte kjøretøy i utmark er forbudt. Reglene står i motorferdselloven § 2 og § 3. Men forbudet gjelder ikke på veier som er opparbeidet for bilkjøring.

Veier i utmark. Det finnes ikke noe generelt forbud mot motorferdsel på private veier i utmark. Veier i skogen og på fjellet som ikke er stengt med bom eller skiltet med forbud mot motorferdsel, kan benyttes av biler, mopeder, ståhjulinger og el-sykler. Men grunneieren kan også velge å forby motorferdsel. Regelen om dette står i friluftsloven § 4.

Hva er motorkjøretøy? Etter friluftsloven § 4 er sykling lov på private veier, selv om eieren har forbudt motorferdsel. Hva hører så el-sykler eller ståhjulinger hjemme i dette bildet?

Definisjonen finnes i vegtrafikkloven § 2, samt kjøretøyforskriften, og er ytterligere utdypet i kjøretøyforskriften § 2-5. Ståhjuling regnes som motorredskap, og er nærmere beskrevet i forskriften § 2-5 nr. 4.

El-sykkel er regulert i kjøretøyforskriften § 2-5 annet ledd:

«Som sykkel regnes kjøretøy som nevnt i første ledd som er utstyrt med elektrisk hjelpemotor når det kan dokumenteres at kjøretøyet er tildelt eller utlånt som hjelpemiddel fra Arbeids- og velferdsetaten. Hjelpemotorens effekt skal opphøre når kjøretøyet oppnår en hastighet på 25 km/t.»

Med andre ord: Sykkel med elektrisk hjelpemotor som ikke er tildelt fra hjelpemiddelsentralen regnes som kjøretøy.

Elektriske rullestoler følger reglene for gående, se trafikkreglene § 2 nr. 3, bokstav b.

Oppsummering: Etter friluftsloven § 4 er det opp til eieren av veien å bestemme hvem som kan benytte veien til motorkjøretøy. Det omfatter både ståhjuling og sykkel med hjelpemotor som uttrykkelig nevnes i bestemmelsen. Verken friluftsloven, vegtrafikkloven eller regelverket om motorferdsel i utmark er utformet med tanke på nykommere som el-sykkel og segway. Men lovene gjelder disse innretningene likevel, inntil reglene eventuelt endres.

Les mer på Fylkesmannen sine nettsider.