Gjeldende Kommunedelplan for Skei ble vedtatt i 2010. Overordnede arealplaner har en ca. levetid på 10-12 år. Våre politikere har vektlagt politisk engasjement tidlig i prosessen. En del avklaringer er således allerede klarlagt gjennom politiske prosesser og vedtak se tidslinja for mer informasjon.

Nå arbeides det med å utarbeide et planforslag. Det er mye som skal på plass før planforslaget er klart til offentlig ettersyn. Planforslaget vil inneholde plankart, planbeskrivelse, konsekvensutredning, risiko- og sårbarhetsanalyse samt bestemmelser og retningslinjer.

Se https://www.gausdal.kommune.no/ord-og-begrep-i-arealplanlegging.552108.no.html for beskrivelse av de ulike begrepene som brukes i planarbeidet.