Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2022 er på totalt 612 mill. kroner, og for dette produseres mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokalsamfunnet og lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2022-2025 er på 280 mill. kroner. Vi opplever dette som et nødvendig og nøkternt nivå, i og med at det meste er knyttet til oppgradering og utvidelse av vann- og avløpsnettet samt flomsikring av elva Dørja. 

Videre prosess er følgende:

  • Formannskapets behandling og innstilling: 17. november
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i tre uker
  • Ungdomsrådet: 1. desember
  • Arbeidsmiljøutvalget: 1. desember
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 9. november og 7. desember
  • Kommunestyret: 16. desember

I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre handlings- og økonomiplan og årsbudsjett mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte. 

Her finner du vår digitale versjon.
Her finner du dokumentet i PDF-format.

Du finner web-overføring fra presentasjonen til kommunestyret her.