Rapporten viser at resultatene i Gausdal kommune jevnt over er gode, og på noen områder svært gode. Samtidig peker den på konkrete punkt vi bør jobbe med å forbedre og utvikle.   

Bakgrunnen for denne rapporten er at Gausdal kommune nå arbeider med kommuneplanens samfunnsdel. Dette er det viktigste styringsdokumentet for helhetlig planlegging, med mål og strategier for ønsket utvikling av Gausdal kommune i et 12 års perspektiv.
Samfunnsdelen har to hovedinnretninger:
•    Kommunesamfunnet som helhet
•    Kommunen som organisasjon:

- som tjenesteyter
- myndighetsutøver
- lokaldemokrati
- arbeidsgiver

I planprogrammet for kommuneplanen  har kommunestyret definert noen utredningsbehov. Innenfor perspektivet kommunen som organisasjon ble det besluttet å bruke Kommunekompasset som verktøy for utvikling av den kommunale organisasjonen.

Kommunekompasset måler kommunens praksis på 8 områder:
1. Offentlighet og demokrati
2. Tilgjengelighet, innbygger- og brukerorientering
3. Politisk styring og kontroll
4. Lederskap, ansvar og delegasjon
5. Serviceutvikling og effektivitet
6. Kommunen som arbeidsgiver
7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
8. Kommunen som samfunnsutvikler