Smittevern

Kommuneoverlegn skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal også tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Gausdal er en del av et interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern som Lillehammer er vertskommune for.

Medisinskfaglig rådgivning

Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen.  Kommuneoverlegen samarbeider med mange tjenester i kommunen og gir innspill, råd og veiledning på eks. innholdet i tjenester som barnevaksinasjon og skolehelsetjeneste.

Helsemessig og sosial beredskap

Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser. Det kan være større eller mindre ulykker, atomuhell, smitteutbrudd,naturkatastrofer og lignende. Kommuneoverrlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene. Kommunelege1 er også en del av kommunens beredskapsledelse og psykososiale kriseberedskap.

Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern

Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak, eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Dødsattester

I forbindelse med at en pårørende/familiemedlem dør, oppstår det ofte spørsmål. Her finner du informasjon om blant annet legeerklæring ved dødsfall og innsyn i journal. Legens plikter i forbindelse med dødsfall er regulert i Lov om helsepersonell §36.

Legeerklæring ved dødsfall
Når en person dør, så vil det ofte oppstå et behov for å få utstedt en "legeerklæring ved dødsfall". Denne erklæringen kan utstedes av enten sykehjemslege, legevaktslege eller lege på sykehuset, etter hva som er naturlig i det enkelte tilfelle. Legeerklæringen sendes til Tingretten som registrerer den og sikrer at vedkommende blir erklært død i folkeregisteret. Erklæringen sendes videre til kommunlege1 som kvalitetssikrer utfyllingen av legeerklæringen før den videresendes til SSB for registeringi dødsårsaksregisteret.
Dersom det er behov for en attest som dokumenterer dødsfallet, for eksempel til bank eller forsikringsselskap, så kan Tingretten kontaktes for utstedelse av "Erklæring om dødsfall".

Utland
Dersom meldingen skal sendes til et annet land, så kan det være behov for notarialbekreftelse og apostillesstempel.
For å få oversikt over hva som trengs, så må du kontakte vedkommende lands ambassade for mer informasjon.

Innsyn i journal
Dersom det er behov for helseopplysninger knyttet til dødsfallet, så må den instans som behandlet vedkommende før han/hun døde kontaktes. Etter pasientens død har "nærmeste pårørende" innsyn i journal dersom "særlige grunner" ikke taler imot det, jf. pasientrettighetsloven § 5-1 og lov om helsepersonell §24.