Planarbeidet skal føre frem til en ny og fremtidsrettet løypeplan for Gausdal kommune. Løypeplanen skal avklare forhold knyttet til bruk av motorkjøretøyer i utmark til oppkjøring og preparering av løyper. Hjemmelsgrunnlaget for løypeplanen er Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3, 3. ledd.

Planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosesser med frister og opplegg for medvirkning, se her (DOC) (PDF). Planprogrammet er også tilgjengelig på servicetorget i Gausdal kommune.

Vi ber om at tilbakemeldinger så langt det lar seg gjøre skilles mellom:

-Merknader til planprogrammet

-Innspill til Kommunedelplan Løyper i Gausdal kommune.

 

Uttalelser i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet, samt innspill til Kommunedelplan Løyper i Gausdal kommune sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller til e-post: postmottak@gausdal.kommune.no innen 30. mars 2014