Planforslaget legger opp til en reserve for ulike typer arealbruk f.eks. bolig-, fritidsbolig- og næringsformål. Det er verd å merke seg at kommunedelplanene for Veslesetra, Skei og Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum ikke revideres sammen med denne planen. Videre er arealbruken i kommunesentret – Segalstad bru – fastsatt i nylig vedtatt reguleringsplan, og således ikke en del av dette planforslaget. 

Nye innspill til arealbruk vil i mindre grad være aktuelt å ta inn i planen i denne revideringen, og kan bli henvist til neste revidering, som muliges vi starte opp om 4-6 år. Innspill som gjelder Skei vil bli henvist til revidering av kommunedelplan for Skei, som starter opp så snart revideringen av denne planen går mot vedtak. Oppstart av disse revideringene vil bli kunngjort og det vil bli åpnet for innspill om ny eller endret arealbruk tidlig i disse planprosessene.

Forslag til kommuneplanens arealdel finnes på kommunens hjemmeside finner du her.

Arealplanlegger vil være til stede på biblioteket på Gausdal Arena på følgende torsdager:

03., 17. og 31.oktober og 14. november i tidsrommet kl. 10.00 - 18.00.  Her vil vi svare på spørsmål og bistå med veiledning for utforming av høringsuttalelser.

Det blir åpent informasjonsmøte mandag 21. oktober kl. 19.00 i Kommunestyresalen. Innledende del vil streames på web via kommunens nettside.

Høringsforslaget vil være tilgjengelig for fritt gjennomsyn på biblioteket og i Servicetorget på kommunehuset.

Uttalelser til høringen sendes innen mandag 25. november 2019.

Uttalelser sendes skriftlig via hjemmesiden, e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelsene til planforslaget vil legges ut i sin helhet på kommunens hjemmeside, og blir vurdert samlet ved politisk behandling videre i planprosessen.