Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2019 er på totalt 522 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2019-2022 er på 185 mill. kroner. For å utføre disse oppgavene gjennom et år kreves det en arbeidsinnsats på om lag 425 årsverk.

Videre prosess er følgende:

  • Formannskapets behandling og innstilling: 20. november
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i tre uker
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 6.desember
  • Arbeidsmiljøutvalget: 4. desember 
  • Kommunestyret: 13. desember

I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre strategiplan og budsjett mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte. Her finner du vår digitale versjon.

Du kan også hente dokumentet i pdf-format her.