Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2018 er på totalt 524 mill. kroner, og for dette utføres forvaltningsoppgaver og produseres tjenester.
Samlet investeringsplan for perioden 2018-2021 på 244 mill. kroner. For å gjennomføre kommunens totale virksomhet i et år kreves det en arbeidsinnsats på om lag 420 årsverk.

Videre prosess er følgende:

  • Formannskapets behandling og innstilling: 21. november
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i 14 dager
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 1. desember
  • Arbeidsmiljøutvalget: 5. desember 
  • Kommunestyret: 15. desember

PRESENTASJON FOR KOMMUNESTYRET.

PRESENTASJON OMSTILLING HELSE OG MESTRING.

STRATEGIPLAN OG BUDSJETT 2018 (RÅDMANNENS FORSLAG)