Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan. Med langvarige menes normalt lengre enn to år. Når vi snakker om koordinerte tjenester, betyr det to eller flere tjenester som vi har behov for å koordinere. 

Målene dine skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt når vi skal lage planen. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende delta. 

Den individuelle planen skal være et levende dokument. Planen må evalueres og oppdateres årlig. Planen kan gjøre det lettere for deg å holde oversikt over tjenestene du har, hvilke mål du har for fremtiden og hvordan du skal oppnå disse.

 

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har du også rett til en koordinator i kommunen.

Koordinatoren skal være en veiviser for deg, være din hovedkontaktperson i hjelpeapparatet og bidra til at dine behov for helhetlige tjenester blir ivaretatt i et langsiktig perspektiv. Han eller hun skal også bidra til at tjenestene dine blir koordinert, og skal sikre at dere har framdrift i arbeidet med individuell plan. 

Du har fortsatt rett på en koordinator, selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan.

 

 

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for individuell plan og koordinator i kommunen. Vi skal sørge for gode rutiner og sikre at ansatte får opplæring i individuell plan og i koordinatorrollen. Det er vi som skal få beskjed fra deg eller andre samarbeidsparternere, når du har behov for individuell plan og koordinator. Vi har ansvar for at planen blir laget og at du får oppnevnt en koordinator. Å se familien din i en helhet er viktig i alle saker hvor noen av familiemedlemmene dine har behov for langvarige og koordinerte tjenester. 

I Gausdal er KE organisert som et team med deltagere fra tjenesteytende enheter. Teamet er forankret i kommunens ledelse og har ansvar for å: 

  • Legge til rette for brukermedvirkning
  • Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator
  • Oppnevne koordinator
  • Ha oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
  • Utarbeide rutiner for arbeidet med individuell plan og koordinator
  • Kompetanseheving, oppplæring og veiledning av koordinatorer
  • Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
  • Sikre informasjon til befolkningen og samarbeidspartnere