Ledningen skal erstatte eksisterende 66 kV ledning, og ha samme spenning. Den gamle ledningen skal rives, og ny bygges i samme trase. Ledningen er planlagt med komposittmaster med trekantoppheng og gjennomsnittlig mastehøgde 17 meter. Dagens ryddebelte/rettighetsbelte på 24 meter vil fortsatt gjelde. Det er anledning til å komme med synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger, der det også er høringsskjema.
Link til høringsbrev og søknad:
Høringsbrev
Søknad om konsesjon