Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en utvidelse av Kankerud fjelltak, både uttaksområdet og område for lager, for å sikre videre drift av uttaket.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved  Line Bjørnstad Grønlie, tlf. 48 21 69 49, line.gronlie@ramboll.no.  
Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.  
Frist for innspill ved oppstart av planarbeidet settes til 21.08.2020.
 
Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.
VARSEL OM OPPSTART FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE  I henhold til PBL § 17-4 varsles det samtidig om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsarbeid. Behovet for en slik utbyggingsavtale vil avklares parallelt med planarbeidet.  

Merknader til forhandling om utbyggingsavtale sendes til:  Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller til epost: postmottak@gausdal.kommune.no  
 
 
Vedlegg 1: Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet
Vedlegg 2: Varslingskart med avmerket planavgrensning
Vedlegg 3: Referat fra oppstartsmøte 
Vedlegg 4: Planinitiativ
Vedlegg 5: Varslingsbrev