Iht § 5 a i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag kan kommunen gi tillatelse til fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg leiekjøring med snøscooter. Slik leiekjøring gjelder bl.a transport av varer og utstyr mellom bilveg og hytte og tilsyn av private hytter. Begrunn søknaden og angi hvilket område søknaden gjelder, erfaring, tidligere praksis med snøscooterkjøring og arbeidssituasjon og fleksibilitet i forhold til å påta seg kjøring.

Søknaden sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, innen 6.juni 2017.

Spørsmål ang. ordningen kan rettes til Landbrukskontoret i Lillehammerregionen v/ Sigbjørn Strand, mobil: 48032174 eller e-post: sigbjorn.strand@gausdal.kommune.no