Åpne møter for alle interesserte.

Planforslaget vil legge til rette for ny bebyggelse med næring og fritidsleiligheter, med en vesentlig høyere utnyttelse av arelaene enn i dag. I planforslaget vil det også legges til rette for tiltak som for eksempel tilbringerheis, parkering, gang-og sykkelveg og ny planskilt kryssing for skiløype.

Invitasjonsbrev:

Invitasjon til medvirkningsmøte

Invitasjon til informasjonsmøte