Reguleringsplan for Forset sentrum ble vedtatt 27.03.2001. Endringen berører tre kommunale eiendommer 32/35, 32/37 og 32/84. Av disse eiendommene er kun 32/37 bebygd pr. i dag. Dette huset er kjent som «Herredshuset» og er i gjeldende plan regulert til forretningsformål (F-4). Kommunen ønsker å tilrettelegge for at bygningen/den nye eiendommen kan benyttes til bolig og/eller næring, herunder kontor, ved avhending av eiendommen. 

Vurdering
Endringen medfører at kravet til forretning i første etasje i Herredshuset faller bort. Det legges opp til kombinert formål bolig/næring uten krav til noen prosentvis fordeling av de ulike formålene. Eiendommen ligger godt plassert med tanke på avstand til butikk og kollektivtransport. Det er gang-/sykkelveg med planfri kryssing av fylkesvegene, og umiddelbar nærhet til skole og barnehage. Det settes krav til at bruksendring av bestående bygg og evt. ny bebyggelse skal ha tilgjengelige boenheter og støyutredning. Dette er med på å sikre et bedre bomiljø en det som er tilfelle i dag. Vi vurderer at endringen ikke går ut over hovedrammene i eksisterende reguleringsplan og endringen kan høres og behandles i medhold av PBL §12-14.

Naturmangfoldloven
Sjekket naturbasen 03.07.2020, ingen registreringer. Endringen i bestemmelsene omfatter i hovedsak endringer i regelsettet for eksisterende bygning og mulighet for ny bygning på samme sted i et område som er vesentlig opparbeidet. Endringen vil således ikke ha innvirkning på naturmangfoldet i området. Naturmangfoldlovens § 7 vurderes derfor som oppfylt i denne saken.

Eventuelle merknader til endringsforslaget sendes innen mandag 24. august til:
Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no
 

Navn på vedlegg Vedlegg nummer
Høringsbrev 1
Forslag plankart 2