Regiondirektør i KS Trond Lesjø vil innlede og lede dette arbeidet. Av praktiske årsaker vil bare behandlingen av sakskartet bli overført på WEB, men resten av møtet er også åpent for publikum.

Opplegg for tema kommunereform.

1. Kort innledning om kommunereformen – mål og virkemidler – ved Trond Lesjø, regiondirektør for KS Hedmark og Oppland – 20 min
 
Inkludert noen tanker om samfunnsutviklinga 30 år fram i tid; med innfallsvinkler vi må være opptatt av
•    En utfordring blir å utvikle nye arbeidsplasser i regionen – kan en kommune gjøre det lettere å legge til rette for det?
•    En utfordring er å skape befolkningsvekst og særlig flere yngre – kan en kommune gjøre det lettere å få tilflytting?
•    Økte krav til kommunal forvaltning og tjenesteyting medfører økt behov for kompetanse – kan en kommune gjøre det lettere å rekruttere fagfolk?
 
2. Muligheter for spørsmål – 10 min
3. Gruppearbeid med tverrpolitiske grupper – spørsmål se nedenfor  - 45 min
4. Plenum – presentasjon fra gruppene – kort – diskusjon – 30 – min, ledes av ordf
 
Spørsmål til gruppene:

Kan kommunereformen gjøre det lettere å løse våre langsiktige utfordringer med befolkningsutvikling, arbeidsplasser og kompetanse?

Hvilke tema / vanskelige saker / særlige utfordringer mener kommunestyret må utredes / svares på i videre prosess?
 
For å få en brei debatt om kommunereformen – hvordan involvere breie lag av folket og ungdommen spesielt?