Flomsikringa har tre hovedelementer og tilhørende prisanslag:

Erosjonssikring av elva  19 millioner kroner
Sikring av rasutsatte skråninger  16 millioner kroner
Etablering av bunnlastsperre  22 millioner kroner
SUM  57 millioner kroner eks. mva.

 

Norconsult prioriterer erosjonssikring av elva som det viktigste, og bunnlastsperre som nr. 2.

Mulighetsstudien er finansiert med 80% tilskudd fra NVE og resten fra kommunen. Grunnen til at NVE prioriterer dette tiltaket så høgt, er at Dørja tar med seg enormt mye lausmasse ved flommer. Massene legger seg igjen i området ved Helleberg Sag og videre nedover Jøra, noe som øker faren for oversvømmelse og skade ved nye flommer. Erosjonssikringa skal føre til mindre massetransport nedover, og ved bygging av bunnlastsperre så skal mye av massene stoppe opp der. Ei bunnlastsperre vil trolig være en betongdam i Dørdalen litt opp for bebyggelsen ved Helleberg Sag.

Kommunen skal nå vurdere om en skal jobbe videre med å gjennomføre et slik tiltak – helt eller delvis. I den forbindelse er kommunen interessert i synspunkter fra grunneiere og andre interesserte/berørte parter. Planen er at kommunestyret i juni skal ta stilling til om en skal søke NVE om finansiering av tiltaket.

Kontaktpersoner:  

Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

 Harald Landheim tlf. 957 77 761 e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no

Rapport Mulighetsstudie Flomsikringstiltak langs Jøra   

Presentasjon