I desember 2019 ba kommunestyret kommunedirektøren om å legge fram en tiltaksplan for effektiviserings- og innsparingstiltak innenfor alle kommunens budsjettområder.Et av tiltakene som ble lagt fram for kommunestyret var å redusere med 3 lederstillinger, herunder å redusere kommunedirektørledelsen fra 3 til 2 personer.

Kommunestyret vedtok bl.a. følgende i sitt møte 2. april 2020:

«Gausdal kommunes administrative styringsmodell endres fra kommunedirektør med to kommunalsjefer til kommunedirektør og assisterende kommunedirektør. Endringen gjelder fra den dato nedbemanning av en kommunalsjef effektueres.»

Nå er nedbemanningsprosessen gjennomført. Cathrine Furu går inn som assisterende kommunedirektør fra 1. august.


Nedbemanning er regulert gjennom arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidsgiver er forpliktet til å vurdere om de overtallige kan tilbys annet passende arbeid. De som utpekes som overtallige, blir løpende meldt inn til kommunens omstillingsutvalg for vurdering av mulig erstatningsstilling. Omstillingsutvalget vurderer de overtallige i kommunen opp mot ledige stillinger den overtallige kan være kvalifisert for.

Harald Landheim har fått, og takket ja til en erstatningsstilling (ledig stilling) som prosjektleder/rådgiver innen tekniske tjenester. Han begynner i denne 1. august 2020.