Vi har hentet følgende informasjon fra Mattilsynet:

Mattilsynet.jpg

Veterinærinstituttet (VI) vurderer risikosituasjonen i Norge kontinuerlig. Etter at sykdommen ble påvist også i Finland vurderer VI at risikoen for smitte til fugler i Norge må høynes fra svært lav til lav.

Portforbudforskriften gjelder fra i dag
For å beskytte norsk fjørfe aktiverer Mattilsynet «portforbudforskriften» for fjørfe, inkludert hobbyfjørfe.

Forskriften har følgende krav for områdene med risiko for smitte:

 • Fjørfe som holdes utendørs, skal holdes slik at de ikke kan komme i direkte kontakt med ville fugler. ; «portforbud»
 • Det er forbudt med ansamlinger av fjørfe, som for eksempel utstillinger, i risikoområder.
 • Det er registreringsplikt for hold av fjørfe i risikoområder


Disse områdene er nå vurdert til lav risiko for smitte:
Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust- og Vest Agder og Rogaland. Listen kan bli utvidet hvis situasjonen endrer seg.

I risikoområdene skal fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap ikke kunne komme i direkte kontakt med potensielt smittefarlige ville fugler. I tillegg er det forbudt med ansamlinger av dyr, som for eksempel fugleutstillinger. Fugler fra risikoområder kan heller ikke delta på utstillinger utenfor risikoområdet.

Det blir pliktig å registrere fjørfehold hos Mattilsynet. Dette gjelder alle som har fjørfe eller fugler i fangenskap, med unntak av stuefugl. Dersom fjørfeholdet allerede er registrert hos oss, må du oppdatere opplysningene.

Smitter ikke til mennesker
Det er ikke registrert smitte til mennesker, men tiltakene blir innført for å redusere risikoen for at fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap skal bli smittet.

I tillegg minner vi om at det i hele landet er:

 • Utvidet meldeplikt til Mattilsynet ved sykdom eller økt dødelighet hos fjørfe.
 • Krav om at fôr og vann til fjørfe ikke skal komme i kontakt med villfugl.


Les mer om funn av fugleinfluensa hos villfugl i Nord-Europa, tiltak i EU, risiko for smitte til Norge og forholdsregler for fjørfenæringen.

Spørsmål og svar:

Hva gjør jeg hvis jeg finner døde villfugler?
Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagret eller råtne, er ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa.

Kontakt Mattilsynet hvis du hvis du finner

 • Flere (4-5) syke eller døde andefugler i et begrenset område i nærheten av vann, sjø eller våtmark
 • Mange andre døde fugler i ett og samme område
 • Død rovfugl på steder det er vanlig at andefugler oppholder seg


Du kan melde til Mattilsynets distriktskontor på tlf. 22 40 00 00.

I hvert enkelt tilfelle vil vi vurdere om fuglen(e) skal sendes til nærmere undersøkelse.  Alle skal unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler, uansett hva som er grunnen til at de er døde eller syke.

Hva gjør jeg for å beskytte mine fjørfe mot fugleinfluensa?

 • Minst mulig besøk av folk i fjørfeholdet.
 • Besøkende skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene før kontakt med fuglene.  Bruk gjerne overtrekksklær og sko som kun brukes i dyreholdet.
 • Sørg for at fôr og vann ikke kan komme i kontakt med villfugl.
 • Kommersielle fjørfehold skal følge sine rutiner for smittebeskyttelse.


For mer informasjon: Forebygging og bekjempelse av fugleinfluensa.

Se også:
Fakta om fugleinfluensa
Veterinærinstituttet: Fugleinfluensa nær Helsingborg
Jordbruksverket: Fågelinfluensa i Sverige

Kontaktinformasjon
Publikumshenvendelser: Mattilsynet, tlf. 22 40 00 00
Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt, tlf. 469 12 910, eller kommunikasjon@mattilsynet.no