Det er regjeringen som har bedt alle landets kommuner om å snakke med naboene for å finne ut om det kan være aktuelt for noen å slå seg sammen. Målet til regjeringen er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.


HVA HAR DE BESTEMT?
Kommunestyrene i Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer har nå fattet et formelt vedtak om at man ønsker å gå i en prosess for å utrede denne muligheten nærmere.
Ringebu hadde kommunestyremøte tirsdag 24. mars, Gausdal, Lillehammer og Øyer hadde sine møter torsdag 26. mars. Les saken her.  Alle vedtok sju likelydende punkter:

1. De fire kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer går sammen i prosess for å se på
muligheten for å danne en ny kommune.
2. Det tas sikte på likelydende vedtak i de fire kommunestyrene i november 2015.
3. Organisering, fremdrift og utredningsprosess gjennomføres slik det fremgår av saken.
4. Prosessen skal bygge på dialog, åpenhet og kultur for deling.
5. Det skal legges frem egen plan for innbyggerkommunikasjon og involvering av ansatte som
vedtas av styringsgruppene i fellesmøte i april.
6. Dersom det kommer forespørsel fra flere kommuner om å delta, åpnes det for det.
7. Det delegeres til rådmennene å opprette og bemanne et prosjektsekretariat i tråd med
intensjonene i saken og innenfor rammen av de ressursene som er stilt til rådighet for arbeidet.
Budsjett godkjennes i styringsgruppemøtet i april.

Ringebu vedtok i tillegg et punkt 8: Ringebu kommune ønsker en god og åpen dialog med Sør- Fron og Nord- Fron kommuner framover.

Det raskeste løpet innebærer at de kommunene som vil slå seg sammen må bestemme seg for det høsten 2015.  I såfall kan kommunesammenslutninger gjennomføres fra 1.1.2018.

UTREDNINGER:
Ansatte, politikere og eksterne konsulenter skal utrede 17 ulike temaer som blir ansett som viktige for prosessen. Temaene omfatter alt fra barnehage og skole til innsparingspotensial, politisk organisering, kapasitet, kompetanse og rekruttering. Noen utredninger er foretatt allerede og trenger bare en oppdatering, andre blir gjort fra bunnen. Dette arbeidet starter umiddelbart etter påske, og utredningene skal være ferdige innen 1. juni .

FREMDRIFTSPLAN:
Hver kommune har en styringsgruppe, som består av formannskapets medlemmer i tillegg til gruppelederne for de partiene som ikke allerede er representert i formannskapet. 15. april skal alle de fire styringsgruppene samles for å vedta en felles fremdriftsplan, et budsjett og en plan for kommunikasjon og informasjon. Se organisasjonskart for prosjektet.


Politikerne ønsker innspill fra innbyggerne i denne prosessen. Du kan for eksempel sende  e-post til postmottak@gausdal.kommune.no


Du kan finne mer informasjon om kommunereformen på regjeringens sider, Fylkesmannen og egne sider om kommunereformen.