Bestemmelsene er i all hovedsak videreført fra forrige bevillingsperiode, men med noen endringer og tillegg:

  • For større arrangementer som eksempelvis festivaler, russetreff og større konserter, der det er høy omsetning av alkoholholdig drikk, beregnes gebyr ut fra faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk i tråd med alkoholloven § 7-1. Det fastsettes videre et minstegebyr for slike bevillinger. For 2020 settes minstegebyret til kr 5000, og dette reguleres årlig på lik linje med øvrige gebyrer.
    For slike arrangementer er nå søknadsfristen satt til 2 måneder før arrangementet skal gjennomføres.
    Vi oppfordrer arrangører som planlegger arrangementer om å ta kontakt med Gausdal kommune så tidlig som mulig i planleggingsprosessen. For slike arrangementer vil det være høy risiko for brudd på alkohollovens bestemmelser og det stilles omfattende krav til internkontroll og godkjenning fra ulike offentlige myndigheter. Kommunen kan bidra med veiledning i prosessen.
  • Søknadsfrist for ambulerende skjenkebevilling settes til 3 uker før arrangementet skal gjennomføres. Fristen var tidligere 2 uker. Slik bevilling gjelder selskaper der alle deltakerne har en relasjon til den som inviterer og der selskapet like gjerne kunne vært avholdt i eget hjem, eksempelvis bursdagslag, bryllup og privat jubileum. For andre typer arrangementer, skal det søkes om bevilling for en enkelt anledning som det er egne bestemmelser for i reglementet. For slike arrangementer under et visst omfang er søknadsfristen også 3 uker.
  • Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte nettsalg/hjemlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1.
  • Det åpnes for at kommunal salgsbevilling kan utvides til å omfatte salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet.

Inneværende bevillingsperiode varer til 30.9.2020, og alle faste salgs- og skjenkebevillinger, med unntak av de som er innvilget det siste året, skal fornyes innen denne datoen. Bevillingshavere vil snarlig motta brev fra Gausdal kommune med informasjon om den forestående søknadsprosessen.

Ta kontakt med bevillingsmyndigheten om du har spørsmål eller behov for veiledning.

Kontaktperson:
Rådgiver Heidi Ring
mobil: 48049372
Heidi.Ring@Gausdal.kommune.no