Denne torsdagens møte ble åpnet av kulturskolens lærer Arnhild Vik, piano. 

NY SKOLESTRUKTUR I GAUSDAL KOMMUNE

Komite 1 har arbeidet med denne saken i flere måneder, med mandat fra kommunestyret, utdypet av formannskapet. I prosessen har det vært befaringer, høringsrunde, flere åpne møter og stort engasjement. Roar Steinslien, Arbeiderpartiet har vært saksordfører, og han la i møtet fram saken for kommunestyret. Det ble en lang, engasjert og god debatt om saken i kommunestyret.

Flere forslag ble fremmet under behandling av saken. Jon Arild Sagheim, Sp, satte fram dette forslaget: «Dagens skolestruktur opprettholdes, og opprustingsplan utarbeides.»

Ved prøveavstemning fikk dette forslaget 11 mot 12 stemmer. Han trakk forslaget, og deretter fremmet Jon Fjeldet på vegne av Sp, Bygdelista og Felleslista (H/Frp) følgende forslag:

 1. «Det etableres et forprosjekt for utbygging av Fjerdum skole for å få en oppdatert og god skole som kan håndtere elever fra Fjerdum og Engjom krets.
 2. Det settes av en kostnadsramme på inntil kr. 2 mill til dette. Dette finansieres ved låneopptak.
 3. Foreløpig ramme for investeringer i skolebygg og midlertidige løsninger i byggeperioden innarbeides i økonomiplanen for perioden 2014-2017.
 4. Forprosjektet leveres tilbake til formannskap og kommunestyre for endelig vedtak innen juni 2014.»

Ved avstemningen fikk dette forslaget 11 stemmer, mens følgende forslag fra Karin Kvisten, Ap, ble vedtatt med 12. stemmer:

 1. Gausdal kommune slår sammen Engjom og Fjerdum skolekrets, og bygger ny skole for Engjom og Fjerdum på Linflåa. En tar sikte på at prosjektet skal være ferdig
 2. Det utarbeides et forprosjekt til planlegging/utbedring av skolebygg. Det settes av en kostnadsramme på inntil kr. 4 mill til dette. Dette finansieres med låneopptak tilsvarende.
 3. Forprosjektet skal belyse /omfatte:
 • Grovskisse av skolen og plassering på tomta
 • Romløsninger
 • Uteområder
 • Trafikksituasjon, herunder gangveitraseer fra Segalstad Bru og trygg kryssing av bilvei(er) fra boligområder til skolen.
 • Kostnadsoverslag for ny skole med og uten egen gymsal, basert på at skolen eventuelt kan benytte hallene. Innløsing av nåværende festet tomt i henhold til avtale. Forprosjektet må synliggjøre de økonomiske konsekvenser i forbindelse med finansieringen av byggeprosjektet, alternativer med bruk av fond og lån.
 • Det forutsettes ingen økning av eiendomsskatten i forbindelse med prosjektet.

4. Forprosjektet skal legges fram for Formannskapet og Kommunestyret for godkjenning og eventuelt vedtak om igangsetting av bygging av ny skole og finansiering innen juni 2014.

Et tilleggsforslag fra Harald Eivind Bakke, på vegne av Sp, Bygdelista og Felleslista om å sette ned et utvalg for å vurdere konsekvenser av et nytt låneopptak, fikk 11 stemmer og falt.

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

En annen stor og viktig sak på kveldens møte var det som til daglig blir kalt tertialrapporten. Her går en gjennom status for økonomien og tjenestene. Det en del enkeltposter som det er/antas å være for lite budsjett på per 1. tertial, men rådmannen velger likevel å foreslå å avvente en eventuell budsjettjustering til 2. tertial. En ny vurdering av dette tas derfor i forbindelse med rapporteringen per 31.08.2013. Rapporten ble enstemmig vedtatt.

SYKEHUSET INNLANDET HF - UTVIKLINGSPLAN - DELPLANER: DESENTRALISERTE TJENESTER, HABILITERING OG REHABILITERING, PREHOSPITALE TJENESTER, SPYKISK HELSEVERN. HØRING

Kommunestyret inviteres til å gi sin uttalelse til de foreliggende delplaner til Sykehuset Innlandets utviklingsplan. Arbeidet omfatter utviklingsplaner for:

• Det desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenestetilbudet

• Habilitering og rehabilitering

• Prehospitale tjenester

• Psykisk helsevern og rus

Likelydende saksframlegg er utarbeidet for de andre kommunestyrene i helseregionen (Lillehammer, Øyer, Ringebu og Gausdal). Forslaget til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt. 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR BYPARKEN FOLLEBU

Forslag til detaljreguleringsplan (reguleringsendring) for BYPARKEN i Follebu omfatter eiendommene "Muspelheim", "Eldstad", og er en endring av gjeldende reguleringsplan for Follebu sentrum, godkjent i 2007.

Formålet med detaljreguleringen er å endre reguleringsformålet for områdene fra kombinert formål bolig/forretning til rent boligformål. Det foreslås plassert 5 bygg med 2 boenheter i hvert bygg. Fylkesmannen i Oppland har i forbindelse med offentlig ettersyn og høring fremmet innsigelse mot planforslaget. Det har også kommet en god del innvendinger og merknader til adkomstløsningen i forbindelse med offentlig ettersyn og høring. Plan og bestemmelser er bearbeidet og endret for å imøtekomme innsigelsen og innvendingene så langt det synes fornuftig. Detaljreguleringsplan (reguleringsendring) for BYPARKEN i Follebu ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

UTBYGGINGSAVTALE VEDR. REGULERINGSPLAN FOR VIKNEKJØLEN

Forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Viknekjølen har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er kommet inn en merknad fra Viknekjølen hytteforening. Ut fra dette er det gjort en endring. Kommunestyret vedtok enstemmig avtalen som gjelder 30 tomter i revidert reguleringsplan for Viknekjølen. I avtalen står det blant annet at

- utbygger skal sikre tilfredsstillende drikkevatn, godkjent av Mattilsynet. Brønnhus skal hindre bufe i å forurense drikkevatnet.

- skiløype skal legges om

- utbygger bistår gjennom avtaler slik at tomteeierne blir med i velforening og innbetaler årlig kr. 1.000 til drift av skiløyper, turstier og sykkelstier i området.

- utbygger forplikter seg til å innbetale kr. 10.000 pr. tomt, i tillegg til kostnader med gjennomføring av rekkefølgebestemmelser. Midlene innbetales til et fond som kommunen bestyrer og skal brukes til infrastrukturtiltak i området.

SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA ENERGI AS

Kontrollutvalgene i de sju største eierkommunene til Eidsiva har gjennomført en selskapskontroll av Eidsiva Energi AS. Gausdal kommunes er med her gjennom LGE Holding AS. Dette selskapet forvalter Gausdal og Lillehammer sin eierpost i Eidsiva.

Selskapskontrollen ble i første omgang avgrenset til følgende formål;

Tema 1: Hvilke mål og strategier har eierne satt for sitt engasjement i Eidsiva?

Tema 2: Ivaretar generalforsamlingen/bedriftsforsamlingen sine oppgaver henhold til lovverk?

Resultatet av denne prosessen er en omfattende rapport. Kommunestyret behandlet revisjonsrapporten "Selskapskontroll i Eidsiva Energi AS" og tar rapportens konklusjoner og anbefalinger enstemmig til orientering, i tillegg til noen konkrete anbefalinger, i hovedsak knyttet til kommunens arbeid inn mot generalforsamlingen. Kommunestyret ber rådmannen etablere rutiner for utarbeiding av årlig eierskapsmelding til kommunestyret.

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK PR 30.04.13

Rapport er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Bl.a. innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte saker og de gitte kommentarer anses tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.