Dette møtet ble åpnet av kulturskolens og Gausdals eneste bluegrass band. Utøverne heter Gunder Nordgården, Karsten Klungsøyr og Eliass Brosstad.

Orienteringer gitt i møte:

  • Ung data – undersøkelsen 2013 i Gausdal. Ved Johs. Nermo og enhetsleder for barn og familie Nina Hjelmstad.

Økonomi- og aktivitetsrapportering per 2. tertial 2013.
En stor og viktig sak på kveldens møte var det som til daglig blir kalt tertialrapporten. Her går en gjennom status for økonomien og aktiviteten og arbeidet i tjenestene. I rapporten som er vedlagt saken framkommer det stipulerte avvik på enkelte planområder. Kommunen er generelt svært tilbakeholden med å gi tilleggsbevilgninger gjennom året til drift av kommunens tjenester.

Avvik det ble korrigert for er:

  • tilskudd Svatsum Vel
  • tilskudd filmsatsing
  • laserskanning kulturminner
  • kunstgressbanen
  • legetjenesten
  • rivning av Olstad-verkstedet

Rapporten ble enstemmig vedtatt.

Rapportering i h.h.t. finansreglementet per 31.08.2013.
Det er inntatt i kommunens reglement for finansforvaltningen at det skal rapporteres til kommunestyret ved utgangen av hvert tertial. Dette dreier seg blant annet om plasserte midler kommunen har og gjeldsporteføljen. Saken ble enstemmig vedtatt.

Oppfølging av politiske vedtak per 31.08.2013.
Rapport er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Bl.a. innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte saker og de gitte kommentarer anses tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Forvaltningsrevisjonsrapport «brukerbetaling institusjon» fra Innlandet revisjon IKS
 Revisjonen har arbeidet etter følgende problemstillinger satt opp i kontrollutvalgssekretariatets bestilling, datert 14.02.13:

  1. Er kommunens rutiner og praksis for egenbetaling for opphold i institusjon i samsvar med gjeldende regelverk?

a) Er Gausdal kommunes saksbehandling i forbindelse med vedtak om egenandel for opphold i institusjon i samsvar med regelverket?

b) Hvordan fastsettes oppholdsutgiftene (kurdøgnprisen)?

c) Er rutiner og praksis for beregning av egenandel i samsvar med gjeldende regelverk?

d) Blir etter oppgjøret foretatt i samsvar med regelverket?

  1. Hvordan kvalitetssikres arbeidet med vederlagsberegning og saksbehandlingen i forbindelse med dette?

 

I rapporten konkluderes det med at revisjonens gjennomgang viser at det ikke foreligger noe systematisk internkontroll når det gjelder arbeidet med saksbehandling og vedtak i forbindelse med vederlagsberegninger. Revisjonens gjennomgang av et utvalg beboere viser at beregningene i hovedsak er korrekte. Selv om Gausdal kommune ikke har en systematisk kvalitetssikring, har likevel kommunen rutinebeskrivelse, maler og etablerte rutiner som bidrar til å forebygge feil i beregningene. Revisjonen har også noen anbefalinger til kommunen. Kommunestyret vedtok enstemmig å ta revisjonsrapporten til etterretning.

Ny organisering av voksenopplæringstilbudet i Gausdal kommune
Kommunestyret vedtok enstemmig å inngå avtale med Lillehammer kommune fra 01.01.2014 om kjøp av voksenopplæringstjenester. Dette er utfra en vurdering om at Gausdal kommune ved å kjøpe tjenester fra Lillehammer kommune, både vil redusere kostnadene og få et kvalitativt bedre undervisningstilbud, tilpasset brukernes behov. En avtale vil omfatte det meste av voksenopplæringstilbudet. Under behandlingen av saken satte Inge Jostein Findalen, Bygdalista, fram et tilleggsforslag: «Voksenopplæringstilbudet skal fortsatt gis i egnede lokaler i Gausdal kommune». Dette forslaget fikk 3 stemmer og falt.

Søknad om serveringsbevilling – Skei appartement AS
Det ble enstemmig vedtatt å gi Skei appartement as serveringsbevilling på Skeistua gjestehus som omsøkt. Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar Jakobsen.

Søknad om skjenkebevilling – Skei appartement AS
Det ble enstemmig vedtatt å gi Skei appartement as skjenkebevilling på Skeistua gjestehus for øl, rusbrus og vin fra kl. 0800 til kl. 0200, samt skjenkebevilling for brennevin fra kl. 1300 til kl. 0200. Som styrer for bevillingen godkjennes Vidar Jakobsen, og som stedfortreder godkjennes Elin Blikken. Bevillingen gjelder ut inneværende bevillingsperiode som utgår 31.03.16.

 

----