Dette møtet var et dag-møte, som «tradisjonen» er når det er behandling av strategiplan med årsbudsjett.  
I løpet av møtet hadde kommunestyret en enkelt julelunsj.
•    I forbindelse med lunsjen takket kommunestyret kommunens mangeårige formannskapssekretær Wenche Iverstuen for den store innsatsen hun har gjort for kommunen, og arbeidet med politiske sekretariat og valgarbeid. Wenche Iverstuen går av med pensjon ved årsskiftet.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:
Budsjettjustering investeringsbudsjett 2013.
Investeringsbudsjettet bør justeres innen utgangen av budsjettåret slik at det er mest mulig samsvar mellom faktiske utgifter/inntekter i forhold til budsjettet. Det er ikke tilstrekkelig kun å budsjettere på nytt neste år det som er ubrukt ett år. Det må foretas en justering av investeringsbudsjettet inneværende år og deretter legge midlene inn i investeringsbudsjettet igjen neste år. Justeringen omfattet flere prosjekt. Saken ble enstemmig vedtatt.

Regulering av gebyrer: I forbindelse med strategiplan med årsbudsjett 2014 er det egne saker om gebyrsatser for kommende år:

Regulering av gebyrer ved landbrukskontoret fra 2014.
Følgende gebyrsatser utenom lovpålagte gebyrer ved landbrukskontoret i Lillehammer-regionen ble enstemmig vedtatt:
 

Tiltak  Satser eks. mva 2014
Jordprøvetakning pr. uttatt prøve   85
Gjødselplan, pr. plan med bruk av husdyrgjødsel 1200
Gjødselplan, pr. plan uten bruk av husdyrgjødsel 850
Gjødselplan, pr. plan tillegg pr. skifte utover 10   75
Planlegging, pr. time   450
Individuell rådgivning, pr. time utover 2 timer  450


Regulering av gebyr for feiing og tilsyn 2014.
Dette ble enstemmig vedtatt, og summene er uten merverdiavgift:

•    Ordinære fyringsanlegg pr. pipe (pipeløp).     kr 390.-
•    Gassfyringsanlegg                                      kr 305.-
•    Gebyr for hytter er som øvrig bebyggelse.

Regulering av vanngebyr 2014.
Kommunestyret vedtok enstemmig å holde gebyrsatser for vannforsyning uforandret fra 2013 til 2014. Dette har i hovedsak sammenheng med at det er et relativt stort fond innenfor dette området. Satsene uten merverdiavgift blir derfor slik i 2014:
•    Abonnementsgebyr hytter:                   kr 2325,- pr år pr abonnement.
•    Tilknytningsgebyr hytter:                      kr 450,- pr m².
•    Forbruksgebyr all bebyggelse:             kr 15,50 pr m³.
•    Abonnementsgebyr bolig/næring:         kr 1550,- pr år pr abonnement.
•    Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:     kr 105,- pr m².
•    Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:     kr 310,- pr m².»

Regulering av avløpsgebyr 2014.
Med 18 mot 5 stemmer vedtok kommunestyret å øke satsene med 7 %. Dette har i hovedsak sammenheng med at fondet er lite. Gebyrsatser for avløpstjenester, uten merverdiavgift blir slik:
•    Abonnementsgebyr hytter:                         kr 1967,- pr år pr abonnement.
•    Tilknytningsgebyr hytter:                           kr 396,- pr m²
•    Forbruksgebyr all bebyggelse:                   kr 16,50 pr m³
•    Abonnementsgebyr bolig/næring                kr 1311,- pr år pr abonnement
•    Tilknytningsgebyr bolig/næring låg sats:     kr 144,50 pr m²
•    Tilknytningsgebyr bolig/næring høg sats:     kr 428,- pr m²»

Regulering av slamgebyr 2014.
Et enstemmig kommunestyre vedtok at gebyr for septikkslam og slam fra tette tanker settes til 621,60 kr pr m3., uten merverdiavgift.

Regulering av renovasjonsgebyr 2014.
Gebyrsatsene uten merverdiavgift for renovasjon i Gausdal kommune i 2014 blir slik, etter et enstemmig kommunestyrevedtak:
•    3-beholdersystem med restbeholder på 140 l (liten)                   1640 kr
•    3-beholdersystem med restbeholder på 240 l (middels)              2056 kr
•    3-beholdersystem med restbeholder på 360 l (stor)                   2856 kr
•    Sambruk (360 l / 2 ab.)                                                          1848 kr
•    Miljøtorg/fellesløsning                                                            1944 kr
•    Fritid kategori 1                                                                      588 kr
•    Fritid kategori 2                                                                    1560 kr    

Priser for kjøp av tilleggstjenester:
•    Papp/papir     + 100 l til 240 l beholder                         200 kr
+ 220 l til 360 l beholder                                                  360 kr
•    Matavfall    + 100 l til 240 l beholder                           200 kr
•    Økt henteavstand inntil 10 m                                    264 kr
•    Henting over 10 m                                                   516 kr

Vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer.
Arbeidet med tilstandsanalyse har vært nødvendig for å kunne skaffe seg tilfredsstillende grunnlag for å kunne utarbeide en plan for vedlikehold og rehabilitering. En vedlikeholdsplan er et verktøy og grunnlag for bevilgninger knyttet til eiendomsforvaltning. Det er viktig at kommunen har en eiendomsmasse som til enhver tid er tilpasset kommunens behov og tjenesteproduksjon. Kommunen må hele tiden kritisk vurdere behovet for arealer, og målsettingen må være at vi har en riktig dimensjonert og tilrettelagt eiendomsportefølje. Spørsmålet om salg eiendommer blir behandlet utfra et bredere perspektiv enn kun teknisk tilstand ved bygget. Behovet for bygget utfra kommunal tjenesteyting på kort og lenge sikt blir vektlagt. Økonomiske rammer for vedlikehold og rehabilitering av kommunale bygg blir fastsatt i økonomiplan og årsbudsjett.

Dette er en omfattende sak som omfatter forslag til vedlikeholdsplan 2014-2017, basert på tilstandsbarometer 2013 Gausdal kommune og oversikt over registrerte tilstandsgrader for alle kommunale bygg. Ved kartlegging av teknisk standard er det brukt alternative tilstandsgrader:
TG 0 Ingen symptomer (Meget god teknisk standard)
TG 1 Svake symptomer (Tilfredsstillende standard)
TG 2 Middels kraftige symptomer (Utilfredsstillende standard)
TG 3 Kraftige symptomer (Dårlig standard)

I analyseverktøyet som er benyttet er det definert 2 alternative ambisjonsnivåer for teknisk oppgradering, henholdsvis ambisjonsnivå A og B. A innebærer at alle hovedkomponenter i bygningen er godt vedlikehold, mens B innebærer et noe lavere ambisjonsnivå hvor enkelte hovedkomponenter kan ha utilfredsstillende standard.

Kommunestyret vedtok forslag til vedlikeholdsplan for perioden 2014 – 17, og legger den til grunn for senere prioriteringer for å kunne drive et verdibevarende vedlikehold.  Dette innebærer ambisjonsnivå A som utgangspunkt for teknisk oppgradering, og med tilstandsgrad 2 og 3 som prioriterte tiltak. Vedlikeholdsplanen legges også til grunn for avhending av kommunale eiendommer for å redusere vedlikehold og driftsutgifter.

Gausdal kommunes budsjett for 2014, økonomiplan og kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 (strategiplanen).
Gjennom strategiplanen skal Gausdal kommunestyre vedta de resultatmål kommunen skal arbeide med inn mot neste fireårsperiode, de økonomiske rammene for drift og investeringer i 2014 og økonomiplanen for de tre påfølgende år. Se formannskapets innstilling på her.
Etter formannskapets behandling av strategiplanen har saken vært på offentlig ettersyn. Høringsuttalelsene ble lagt fram for kommunestyret. Disse hadde levert uttalelse:
•    Gausdal kommunale FAU
•    Ole Simen Finsveen
•    Gausdal ungdomsråd
•    Skriv fra brukerrådene ved Follebu omsorgssenter, Forset omsorgssenter, Østre Gausdal seniorlag, Vestre Gausdal seniorlag og Gausdal eldreråd.

I kommunestyret ble det lagt fram et alternativ forslag i tekst og tall fra Senterpartiet, Bygdalista og Felleslista (Frp og H). Det var til slutt formannskapets innstilling som ble vedtatt, med 2 endringer:

  •  Varige tilrettelagte arbeidsplasser for 2014 blir lagt inn igjen i budsjettet med kr 100.000, med følgende bestilling: «Kommunestyret får seg forelagt en sak innen juni 2014 som redegjør for hvilke alternative tilbud kommunen har for dagens VTA plasser og den økonomiske betydningen av å si opp dagens ordning.»
  •  UFO-samarbeidet (ungdomstiltak i Lillehammerregionen) videreføres med kr 50.000,- pr år ut avtaleperioden.


Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014, handlingsdel.
Handlingsprogram for anlegg og områder utgjør en del av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i kommunestyret 9.12.2010. Kulturdepartementet krever at handlingsprogrammet rulleres årlig, blant annet for at kommunen skal være kvalifisert til å søke om spillemidler. Idrettsrådet i Gausdal har sluttet seg til forslagene som ligger i saken. Ved rullering av handlingsprogram for anlegg og områder 2014 vil Gausdal Arena – Flerbrukshall prioriteres som nr. 1 av innsendte spillemiddelsøknader. Kommunestyret vedtok saken enstemmig.

Britt Tryggeset – søknad om permisjon fra politiske verv i perioden 1. januar til 31. mars 2014.
Dette ble enstemmig vedtatt:

Britt Tryggeset gis permisjon fra sine politiske verv fra 1. januar -31. mars 2014.I permisjonsperioden innkalles vararepresentant