Dette møtet ble åpnet av Juniorspelemannslaget, som spilte 2 slåtter. Juniorspelemannslaget er et selvstendig lag, men alle er elever i kulturskolen på fiolin og gitar Juniorspellemannslaget består av: Gunder Nordgården, Even Stetrud, Anna Bredli og Tuva Fossheim Asplin. For den strålende forestillingen fikk de en god applaus av kommunestyret og en rød rose hver.  
Orienteringer gitt i møte:
•    Regnskap 2013 – kort orientering ved økonomisjef Marit B Homb. Notat delt ut, og dette notatet legges også på hjemmesiden. Regnskapet ble avlagt i balanse. Nærmere forklaring og analyse vil bli gitt i årsmeldingen som er ventet ferdig i slutten av mars.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Rapportering i henhold til finansreglementet år. 31.12.2013.
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finansforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Det er ikke avdekket brudd på reglementet i 2013. Rapporten ble enstemmig vedtatt.

Justering av gebyrer / betalingssatser.
I forbindelse med kommunestyret behandling av forslag til revisjon av de ulike betalingssatser og gebyrer har det oppstått noen feil som må rettes opp. Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret:

1.    For 2014 fastsettes prisen for Miljøtorg/fellesløsninger til kr. 2 056,00.
2.    Til dekning av utgifter til pakking og emballasje av middagsmat økes middagsprisen med kr 10,- fra og med 2014.
3.    Det etableres en ny betalingssats for utkjøring av middagsmat for 2014 fastsatt til kr 20,- pr. leveranse.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager.
Kommunene har finansieringsansvaret for barnehagesektoren i Norge. Dette medfører at kommunen skal gi tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene ut fra forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddssatsene vil være ulike fra kommune til kommune, da intensjonen med ordningen er at tilskuddene til de ikke-kommunale barnehagene skal gjenspeile utgiftsnivået i den enkelte kommunes barnehager. Kommunestyret vedtok satsene enstemmig.

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for Gausdal kommune
Den forrige informasjonsplanen var fra 2006. Mye har skjedd siden da, og dette gjør at vi må oppdatere strategien vår. Forslaget til ny strategi sier noe om ambisjoner og rammer for kommunens informasjons- og kommunikasjonsarbeid, både eksternt inn mot innbyggere, brukere og andre målgrupper og internt overfor ansatte i Gausdal kommune. Utviklingen på intranett og sosiale medier går fort. Innbyggeres forventninger til informasjon, kommunikasjon og selvbetjening på nett er også stor, og kommer til å bli større. Samtidig må kommunen ivareta behovene til de som ikke er på disse plattformene. Dette stiller store krav til en liten kommune som Gausdal, i og med at ressurser og kapasitet legger begrensninger. Vi skal søke å henge med i utviklingen og strekke oss for å finne løsninger med realistisk ressursinnsats. Kommunestyret vedtok enstemmig den nye strategien. Jon Aril Sagheim, Sp hadde et tilleggsforslag om at «Gausdal kommune får en pris fra lokalavisa Gausdølen på en helside annonse to ganger i året til
kommunal informasjon. Formannskapet får igjen saken for en eventuell tilleggsbevilgning.» Dette forslaget fikk 9 stemmer og falt.

Næringsfond 2014
Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Ramma for bruk av fondet fastsettes av kommunestyret. Kommunestyret vedtok enstemmig dette: «Formannskapet gis fullmakt til å disponere kr. 533.171 som ramme for bruk av midler fra næringsfondet i 2014». Et tilleggsforslag fra Harald Ove Foss ble også enstemmig vedtatt: «Administrasjonen oppfordres til å jobbe mot en bedre avkastning på bankinnskudd for næringsfondet.»

Eiermelding 2014 for Gausdal kommune.
Eierskapsmeldingens generelle retningslinjer – eierskapspolitikk - ble vedtatt av Gausdal kommunestyre i 2010. Nå er det utarbeidet en eiermelding som omhandler kommunens eierskap i de enkelte selskap / virksomheter. Flere av kommunens eierskap er historiske og må vurderes i et annet perspektiv i dag enn på det tidspunkt de ble inngått. Vurdering av eierskap i konkurranseutsatte virksomheter / næringer er også en annen i dag enn tidligere. Kommunestyret vedtok med 12 stemmer å avslutter sine eierskap i følgende selskaper:  
- Tekstilvask innlandet
- Litra
- Litra Invest
- Litra Eiendom
11 stemte for forslaget til Jon Fjeldet, Sp, om kun å gå ut av Tekstilvask innlandet.

Utnevning av representant for barn og unge i plansaker.
Folkehelsekoordinator i Gausdal kommune, Marit Lang-Ree Finstad, er gjennom et enstemmig vedtak i kommunestyret valgt for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen etter Plan- og bygningsloven. Ordningen med å sikre barn og unges interesser i plansaker er en del av Norges tilrettelegging for å oppfylle forpliktelsene i FNs barnekonvensjon.

Serveringsbevilgning Brua kafe AS
Brua kafe as, er innvilget serveringsbevilling for kafedrift ved Segalstad bru. Som styrer for bevillingen ble Laila Knutrud godkjent.

Grunnlovfesting av det lokale selvstyret.
Kommunestyret vedtok følgende uttalelse som sendes stortingsrepresentantene, via KS:
Uttalelse fra Gausdal kommunestyre 20.02.2014 om grunnlovfesting av det lokale folkestyret:
Det lokale folkestyret er en grunnstein i et levende og aktivt demokrati. Grunnloven av 1814 ivaretok ikke hensynet til at et fullverdig nasjonalt demokrati også må komme til uttrykk på det lokale planet. Manglende regulering av lokaldemokratiet står fortsatt som et hull i konstitusjonen. Forslag om grunnlovfesting har tidligere vært foreslått av representanter fra alle partiene på Stortinget, men hittil har ingen fått det nødvendige flertall. Ved markeringen av Grunnlovens 200-årsjubileum er det på tide å tette dette hullet. Stortinget skal nå stemme over tre ulike forslag om grunnlovfesting av kommunalt selvstyre/lokaldemokrati. Vi oppfordrer stortingsrepresentantene på det sterkeste til at det nå blir et nødvendig flertall for et av disse forslagene.

Vedtekter for de kommunale barnehagene – endringer
Vedtektene er endret i samsvar med gjeldende lovverk. I hovedsak er det gjort endringer i henvisning til gjeldende lovverk, type plass som tilbys, kommunale opptakskriterier, samt ferie og oppholdstid. Det er også gjort mindre språklige justeringer. Vedtektene ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets årsrapport for 2013.
Denne ble enstemmig tatt til orientering.

Referatsaker.
De 3 referatsakene: politikerundersøkelsen 2013, årsmelding for eldrerådet og årsmelding for råd for funksjonshemmede ble enstemmig tatt til etterretning.