Sak 44/13    Justering av investeringsbudsjett for 2013.

Kommunestyret har hvert år blitt seg forelagt en sak der ubenyttede investeringsmidler (framgår av avlagt regnskap for 2012) fra året før blir lagt inn i budsjettet. Ettersom det i 2012 ble vedtatt en budsjettjustering i desember for å tilpasse budsjettet til den faktiske aktiviteten (periodisering mellom år), må også disse midlene legges inn i budsjettet for 2013. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, og det medfører blant annet at investeringsbudsjettet for 2013 økes med 38 631 000 kr, herav 6 480 000 kr i utlån startlån.

 


Sak 45/13    Plan for selskapskontroll 2013-2015 Gausdal kommune

Plan for selskapskontroll 2013-2015 legges fram av kontrollutvalget. Kommunestyret vedtok dette enstemmig:

1. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll for Gausdal kommune for 2013-2015.
2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta prioritering mellom følgende selskaper med sikte på
    gjennomføring av eierskapskontroll og/eller forvaltningsrevisjon i 2013-2015;
a. Eidsiva Energi AS – tema roller og habilitet
b. Ikomm AS – vurderes utsatt inntil egenregispørsmålet er nærmere avklart
c. Gausdal Næringstorg AS
d. Lillehammer Kunnskapspark AS


Sak 46/13     Om mekkeverksted

I forbindelse med behandling av strategiplan med årsbudsjett 2013 vedtok Gausdal kommunestyre følgende:

«Kommunestyret ber rådmannen utrede muligheten for et aktivitetstilbud for ungdom, - type «mekkeverksted». Utredningen skal inneholde alternative lokaliseringsmuligheter og kostnader knyttet til investeringer og drift. Ungdomsrådet brukes som referansegruppe i utredningen. Saken legges fram for formannskapet og kommunestyret innen september 2013.»

For å utrede saken har det vært en tverrfaglig, kommunal arbeidsgruppe i sving, og de har sett på ulike bygg og driftsformer. Ungdomsrådet har vært involvert i arbeidsgruppens arbeid. Både arbeidsgruppen og ungdomsrådet ga råd om å få i gang tilbudet.

Rådmannens forslag innebar at Gausdal kommune ikke arbeider videre med å etablere mekkeverksted. Rådmannen stilte spørsmålet ved om kommunen i den fasen kommunen er i skal opprette et nytt tilbud som medfører nye utgifter til ombygging og årlige driftskostnader. Det er ikke snakk om store summer i det store og det hele, men i og med at kommunen skal spare penger, så arbeider ledere og ansatte nå med hvilke tiltak og tilbud som kan reduseres eller tas bort. Med nye tilbud forsterkes utfordringene.

Under behandlingen av saken ble det framsatt 2 alternative forslag.

Jan Toft, satte fram dette forslaget på vegne av Ap og V:

1. “Kommunestyret ber om at administrasjonen på det årlige møte med lag og foreninger undersøker om det finnes aktuelle organisasjoner som kan påta seg å drifte et mekanisk verksted rettet mot ungdom.

Viser til side 8 i saksfremlegget som omhandler alternativ til mekanisk verksted i kommunal regi.

2.     “Olstad bygget” rives. Finansiering: Omdisponering av midler i tertialrapport 2 2013.”

Inge Jostein Findalen, satte på vegne av Bygdelista, Felleslista og Senterpartiet, fram dette forslaget:

1. “Gausdal kommune arbeider videre med å etablere et mekkeverksted. Komite 1 arbeider videre med saken med utgangspunkt i rapport og innspill fra arbeidsgruppa. Komiteen legger fram forslag til lokalisering og driftsmodell. Arbeidet skjer i tett dialog med ungdomsrådet og relevante frivillige organisasjoner. Saken legges fram for kommunestyret før sommeren 2014.”   

2. “Olstad bygget” rives. Finansiering: Omdisponering av midler i tertialrapport 2 2013.”

Votering:
- Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
- Inge Jostein Findalens forslag ble satt opp mot Jan Tofts forslag. Jan Tofts forslag ble vedtatt
  med 12 stemmer.

Olstad bygget vil med dette ble revet. Det har tidligere vært vedtatt revet, men rivningen har vært utsatt i påvente av avklaring av mekkeverksted-utredningen.

 

Sak 47/13    Reguleringsplan for Holesetra hyttegrend – 2. gangs behandling

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye hytter i tråd med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum, vedtatt 24.02.2011. Regionale eller statlige planmyndigheter har ikke fremmet innsigelse mot reguleringsplanen. Etablerte hytteeiere har sterke innvendinger mot fortetting i området. Grunneieren hvor disse 5 fortettingstomtene ligger, har kommet med en henvendelse med ønske om at disse blir tatt ut av planen før sluttbehandling. Etter administrasjonens vurdering vil 80 nye tomter innen planområdet gi et tilstrekkelig tomtetilbud. De 5 tomtene kan derfor tas ut av planen uten at hovedintensjonen med planen endres. Plankartet endres i samsvar med ønsket fra grunneier og Holeseter hyttegrend. Reguleringsplanen med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Sak 48/13    Utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Holesetra

Forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Holesetra har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke kommet noen merknad. Hovedinnholdet i framforhandla utbyggingsavtale er følgende:
•    Avtalen gjelder 85 tomter i reguleringsplan for Holesetra.
•    Utbygger skal ved borebrønner bygge brønnhus e.l. som hindrer bufe i å forurense drikkevatnet.
•    Skiløype skal legges om slik som vist i planen.
•    Utbygger bistår gjennom avtaler slik at tomteeierne blir med i velforening og innbetaler årlig kr. 1.000 til drifting av skiløyper, turstier og sykkelstier i området.
•    Utbygger plikter seg til å betale kr. 5.000 pr. tomt, i tillegg til kostnader med gjennomføring av rekkefølgebestemmelser. Midlene innbetales til et fond som kommunen bestyrer

Sak 49/13    Utbyggingsavtale Muspelheim i Follebu

Forslag til utbyggingsavtale i tilknytning til reguleringsplan for Muspelheim gnr. 131 bnr. 15 i Follebu med hovedformål boligbygging har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke kommet noen merknad. Avtalen ble enstemmig vedtatt godkjent i kommunestyret. Hovedinnholdet i framforhandlet utbyggingsavtale er følgende:
•    Utbygger skal etablere nærleikeplass i området.
•    Utbygger skal oppgradere felles atkomstveg FA 11 i tilstøtende reguleringsplan.
•    Utbygger skal føre opp gjerde mot fv. 255 som ivaretar fysisk sikring mot vegen.
•    Utbygger skal montere brannhydrant over bakkenivå i området.

Sak 50/13    Søknad om fritak fra politiske verv – suppleringsvalg

Kommunestyret vedtok enstemmig å gi Gunn Aina Sønsteby, Ap, fritak fra sine politiske verv i Gausdal kommune ut valgperioden.

Det ble gjort følgende suppleringsvalg:
Medlem komité 1: Ivar Lauritsen, Ap
Personlig varamedlem for Karin Kvisten i fjellstyret: Randi Kampesveen; Ap.