Orienteringer gitt i møte:
•    Status i forprosjekt for ny skole på Linflåa. Orienteringen ble gitt av Torbjørn Furuhaugen, og det var også anledning for kommunestyre å stille spørsmål. Det var ikke lagt opp til noen debatt om saken. Se presentasjonen her.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Referatsaker
Her ble skatteregnskapet for 2013 enstemmig tatt til etterretning.

Endrede priser for bruk av Gausdal Arena
Det foreslås i saken å gå fra utleie av Gausdal Arena til utlån av lokalene i stedet. Betalingen for bruk settes til et symbolsk beløp for kommunens lag og foreninger. Kommunen vil få betydelig lavere husleieinntekter, men samtidig vil kommunen få mer kompensasjon for den merverdiavgiften som kommunen betaler for å drifte bygget. Kommunen vil som følge av justeringsreglene kunne få kompensasjon for merverdiavgift på investeringen i Gausdal Arena og rehabiliteringen av den eksisterende idrettshallen. Totalt sett vil dette være økonomisk gunstig for kommunen, og bra for kommunens lag og foreninger. Kommunestyret vedtok enstemmig prinsippet og de nye satsene. Endringen i priser gjøres gjeldende fra og med 01.01.2014.

Kjøp av IKT-utstyr og tjenester – egenregi    
IKOMM AS leverer IKT-utstyr og – tjenester til eierkommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal som egenregioppdrag. Den eksisterende avtalen utløp 31.12. 2013 og er forlenget ett kvartal. I den forbindelse reises spørsmål om kommunene kan forlenge avtalen, eller om anbudskonkurranse må kunngjøres for å tilfredsstille lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Videre reises spørsmål om prisnivået kan vurderes som høyt eller lavt sammenliknet med tilsvarende kommuner avhengig av tjenestenes omfang og kvalitet.

Kommunestyret vedtok disse 6 punktene enstemmig:
1.    Rådmannen bes om å iverksette en ekstern og nøytral vurdering av priser og kostnadselementer ved IKT- leveranser til kommunene og deretter forhandle med IKOMM AS om en ny avtale i utvidet egenregi på markedsmessige vilkår.
2.    Rådmannen bes om å sørge for at arbeidet med å gjennomføre eierkommunenes strategiske mål i IKOMM AS om å øke omsetningen med offentlige eiere for kommende avtaleperiode styrkes.
3.    Dersom forhandlingene med IKOMM AS fører frem, og rådmannen på anskaffelsestidspunktet fremdeles anser at det er grunnlag for å gjøre en anskaffelse i utvidet egenregi, gjennomføres en intensjonskunngjøring hvor kommunene kunngjør at de har til hensikt å inngå kontrakt med eget selskap IKOMM AS.
4.    Om rådmannen på anskaffelsestidspunktet ikke anser at det er grunnlag for å gjøre anskaffelse i utvidet egenregi, eller det deretter skulle komme innsigelser til intensjonskunngjøringen som viser seg berettiget, må det gjennomføres en ordinær anbudskonkurranse etter kunngjøring. Rådmannen iverksetter da oppstart av anbudsforberedelser ved å innhente nødvendig kompetanse for å gjennomføre dette.
5.    Rådmannen fremmer ny sak til politisk behandling om forutsetningene for anbudskonkurranse endrer seg ved at nye eiere trer inn i selskapet eller ved andre vesentlige endringer.
6.    Det legges som forutsetning for vedtaket at kommunene Øyer, Gausdal og Lillehammer fatter likelydende vedtak.

Etter forslag fra Felleslista, Bygdelista og Senterpartiet ble følgende forslag vedtatt med 12 mot 11 stemmer, og går inn som nytt punkt 7.

7.    Rådmannen bes om å reforhandle eksisterende kontrakt / utforme ny kontrakt med IKOMM som muliggjør en billig og effektiv overgang til annen leverandør dersom det i framtiden blir bestemt å legge IKT-tjenestene til kommunene ut på anbud.  

Interkommunal frisklivssentral i helseregion Sør-Gudbrandsdal
Kommunestyret vedtok enstemmig at Gausdal kommune fra 1. april 2014 skal gå inn i samarbeidet om interkommunal frisklivssentral. Samarbeidspartene her er kommunene Lillehammer, Øyer og Ringebu. Den interkommunale frisklivssentralens formål er å være en lett tilgjengelig forbyggende helsetjeneste for personer med behov for å endre levevaner. Målgruppen er voksne med behov for å endre levevaner, og/eller med behov for hjelp til å mestre utfordringer knyttet til kronisk sykdom og lidelser. Frisklivssentralen vil samarbeide tett med frivillig sektor i kommunene.

Oppfølging av politiske vedtak pr. 28.02.2014
Rapporten er lagt fram av kontrollutvalget, og er utarbeidet i henhold til de retningslinjer som er gitt av kontrollutvalget og kommunestyret. Blant annet innebærer dette at kontrollutvalget vurderer hvorvidt fremdriften av de enkelte sakene er tilfredsstillende. Rapporten ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Vedtekter for Gausdal frivilligsentral
Gausdal frivilligsentral ble opprettet etter et kommunestyrevedtak i 1996. Frivilligsentralens vedtekter må revideres i tråd med nyere statlige retningslinjer for frivilligsentraler, og godkjennes av kommunestyret. Det er foretatt endringer i vedtektene når det gjelder styret, årsmøte og medlemsmøte. Øvrige endringer er mindre justeringer. Formannskapets innstilling til vedtekter ble enstemmig vedtatt.

Etablering av kompetanse-, universitets- og forskingsfond for Oppland, - endring av formål i forslag til vedtekter
Gausdal kommune vedtok i mai 2013 å gå inn i Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland AS. Oppland fylkeskommune, Lillehammer kommune og Gjøvik kommune er de største aktørene, og flere mindre kommuner er også med. Gausdal kommune gikk inn i fondet med kr. 2 090 223,-, som tilsvarte summen vi hadde i Innlandsuniversitets-fondet. Det nye fondet er ikke formelt etablert ennå i og med nye styringssignaler fra regjeringen, og dermed behov for å se på vedtektene på nytt. De foreslåtte vedtektene for fondet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.  Selskapets formål er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland, herunder bidra til å styrke høgskolene i Oppland sin posisjon for å kvalifisere seg til universitetsstatus.

Søknad om skjenkebevilling Skei Apartment, matsal
Følgende ble enstemmig vedtatt: Skei appartement innvilges serveringsbevilling for matsal i resepsjonsbygget. Som styrer for serveringsbevillingen godkjennes Vidar Jakobsen. Samtidig innvilges skjenkebevilling i matsal i resepsjonsbygget, for øl, rusbrus og vin fra kl. 0900 til kl. 0100, samt skjenkebevilling for brennevin fra kl. 1300 til kl. 0100.

Interpellasjon om kommunereform, fra Marie Louise Lörken, Høyre
Interpellasjonen og ordførers svar ligger i protokollen fra kommunestyremøtet.
I forbindelse med sin interpellasjon satte Marie Louise Lörken fram dette forslaget til vedtak.
1.    Kommunestyret ber ordfører gå inn i en dialog med de fire andre kommunene for å sette i gang en prosess der målet er en sammenslåing av våre fem kommuner til en.
2.    Kommunestyret ber ordfører om å gå i dialog med kommunaldepartementet og melde inn vårt prosjekt som en nasjonal pilot. Dette koordineres med de andre kommunene som et felles initiativ.

I sitt svar satte ordføreren fram et annet forslag. Hans forslag ble vedtatt med 22 stemmer. Det lyder slik:
1.    Ordfører går ikke i dialog med andre kommuner med tanke på å starte en prosess med sammenslåing av kommuner på det nåværende tidspunkt.
2.    Kommunestyret tar saken opp til vurdering når regjeringen i forbindelse med kommuneproposisjonen har avklart behovet for reformen, mål for reformen og lagt frem en plan for gjennomføringen av reformen.

Interpellasjon om politisk arbeid, fra Senterpartiet i Gausdal ved Jon Arild Sagheim
Interpellasjonen og ordførers svar ligger i protokollen fra kommunestyremøtet.