Denne torsdagens møte ble åpnet av kulturskolens elever Jostein Kjernli, klokkespill
og Åshild Homb, klarinett. Kulturskolelærer Grethe Berntsen introduserte og spilte piano.

Ordfører orienterte om flommen. Kommunal kriseledelse hadde sittet sammen i 2 dager. Ordfører informerte om status og tiltak. Han benyttet også anledningen til å takke ansatte i Gausdal kommune for innsatsen, i tillegg til Røde Kors og sanitetskvinnene, Lions, private entreprenører og bygdefolk. Folk stiller opp og gjør det som må gjøres. Hele orienteringen kan leses her.
Deretter ble sakene behandlet.

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 ble enstemmig vedtatt.
Regnskapet for 2012 ble avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd i forhold til budsjett) på tett nær 7,4 mill. kr. Det ble vedtatt at mindreforbruket i 2012 skal avsettes til reservefondet for å styrke kommunens økonomiske reserver. Årsmeldingen beskriver resultat og måloppnåelse for tjenestene Gausdal kommune utfører.

OVERFØRING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD 2012 - ENHETENE
Denne saken hører til regnskapet. Gausdal kommune har vedtatt et prinsipp om at overskudd fra forrige regnskapsår skal kunne avsettes til et eget disposisjonsfond for den enkelte enhet og at enheter med underskudd skal dekke inn dette i driftsbudsjettet. Saken enstemmig vedtatt.

RAPPORTERING I HHT FINANSREGLEMENTET PER 30.04.2013
Det er inntatt i kommunens reglement for finansforvaltningen at det skal rapporteres til kommunestyret ved utgangen av hvert tertial. Saken ble enstemmig vedtatt.

TILSKUDD TIL IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER I 2012 - AVREGNING AV
ENDELIG SATS

I tråd med forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager skal de faktiske satsene for 2012 vedtas av kommunestyret. Saken ble enstemmig vedtatt.

ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR
OPPLAND

Gausdal kommunestyre gikk enstemmig inn for at det opprettes et Kompetanse-, universitets- og forskingsfondet i Oppland, og at fondet organiseres som et aksjeselskap. Fondets er et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune og mange andre kommuner i Oppland. Formålet er å bidra til kompetanseheving for sikring og utvikling av trygge og gode bo- og arbeidsplasser i Oppland gjennom å yte økonomisk støtte til:
•    Prosessen med organisatoriske tiltak ved høgskolene fram mot etablering av et universitet
•    Faglig utviklingsarbeid som bidrar til å oppfylle kravene for etableringen av et universitet


IDRETT I SKOLE - ORGANISERING AV SAMARBEID.
Saken ble enstemmig vedtatt.
Prosjektet «Idrett i skolen» har gått over fem år i regi av regionrådet og avsluttes sommeren 2013. Den overordnede visjonen for prosjektet har vært at Lillehammerregionen skal være ledende i Norge på tilrettelagt idrettslig aktivitet i skolehverdagen. Dette har vært et bredt arbeid for bedre kvalitet og mer fysisk aktivitet for alle barn og unge i grunnskolen. Lillehammer og Gausdal kommune ønsker å fortsette samarbeidet om dette, og når prosjektfasen avsluttes blir tiltaket lagt inn i kommunens tjenester. Kommunene er likeverdige parter i samarbeidet, og det er Lillehammer kommune som er vertskommune (det vil si at de har arbeidsgiveransvaret for den ansatte). Oppgaver som vil ha behov for videre og kontinuerlig innsats er blant annet:
•    Utvikle felles kultur, ledelse og holdninger til fysisk aktivitet
•    Bedre organisering (økt lengde, plassering på timeplan, bruk av aktivitetsmiljø etc.)
•    Kompetanse på den fysiske aktiviteten (bevegelsesglede, mestring, variasjon etc.)
•    Utvikling av felles rutiner/regler for faget kroppsøving og fysisk aktivitet både for elever og ansatte.
•    Implementering av lokal læreplan med tilhørende kompetanseheving i personalet.
•    Koordinering av aktivitetene hvor det samarbeides med frivillig idrett.
•    Fokus på det å gå til/fra skolen.
•    Videreutvikling av skolegårder.
•    Vedlikehold og utvikling av felles utstyrspool.
•    Søke tiltaksmidler
•    Sikre at det arbeidet vi til enhver tid gjør, er faglig forankret i nasjonale styringssignaler og forskning.

TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2012
Kommunene i Norge skal hvert å utarbeide en tilstandsrapport for skolen, og den skal behandles i kommunestyret. Det er en del av kvalitetssystemet, både det statlige og Gausdal kommune sitt. Det er kommunestyret som er skoleeier, og tilstandsrapporten skal gi oppdatert kunnskap om det som skjer i skolen for å kunne ta de beste beslutningene.

Hovedinnhold er læringsmiljø, læringsmiljøforhold som faglig veiledning, faglig utfordring mestring og motivasjon, læringsresultater og spesialundervisning

Kommunestyret vedtok dette enstemmig:
1.    Tilstandsrapport for Gausdalsskolen 2012 tas til etterretning.
2.    Gausdal kommune skal ha et særlig fokus på tiltak som bidrar til økt læringsresultat for elevene, og på forholdet mellom motorikk, fysisk aktivitet og læring.
3.    Gausdalsskolen skal arbeide med forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning.

FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR
LILLEHAMMER-REGIONEN

De 3 kommunene i Lillehammer-regionen skal lage en felles plan for landbruket i regionen. Kommunestyrene i de 3 kommunene vedtar planprogrammet (det vil si en plan for planen). Saken har vært ute til høring og nå har Gausdal kommunestyre fattet slik enstemmig vedtak:
«Kommunestyret vedtar planprogrammet for kommunedelplan landbruk for Lillehammerregionen, datert 29.04.2013, slik det har ligget ute til offentlig ettersyn med følgende endring i kap 2.2: Planen utarbeides med basis i de statlige føringene som er gitt for landbruket, med
særlig vekt på Meld. St. 9 (2011-2012). Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oppland
2013-2016, særlig regionalt næringsprogram, skal også hensyntas i arbeidet med planen».

REGULERINGSENDRING FOR VIKNEKJØLEN HYTTEFELT - 2. GANGS
BEHANDLING

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fradeling av tomter på
inntil 2 daa, samt utvide antall tomter med 12 nye tomter. Dette ble enstemmig vedtatt i
kommunestyret:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 godkjennes foreliggende
reguleringsplan for VIKNEKJØLEN HYTTEFELT, slik som vist på plankart og med
tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, sist revidert 25.03.2013.


NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL.
Dette ble vedtatt med 12 mot 10 stemmer:
1.    Gausdal kommune etablerer lokaler for legesenter og helsesenter i egne lokaler. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag danner grunnlag for kostnadsrammen i forhold til nødvendig investering.
2.    Det vedtas en kostnadsramme på 29 mill. kr for bygging av legesenter /ombygging av eksisterende lokaler. Dette finansieres med 2 mill. kr momskompensasjon investering samt 27 mill. kr opptak lån.
3.    Endelig plantegning forelegges formannskapet til godkjenning før prosjektet iverksettes.


OVERDRAGELSE AV PRIVAT LEGEPRAKSIS KJELL BRÆIN OG SVERRE KARPER
Gausdal kommunestyre har enstemmig vedtatt å innløse de private legepraksisene tilhørende Sverre Karper og Kjell Bræin.  Investeringen for kommunen er på kr. 2.446.750,-  og dekkes ved bruk av Kraftfond investeringer. Ved videresalg av praksiser til nye leger tilbakeføres salgssum til fondet.