Det ser ut til at det kan oppnås økonomisk balanse for kommunen samlet sett inneværende år, men det er utfordringer innenfor enkelte planområder. Dette gjelder særlig planområde 12 – omsorg, som omfatter kommunens pleie- og omsorgstilbud. For dette planområdet anslås det per første tertial et merforbruk på 4–6 millioner kroner.

Selv om koronasituasjonen har vanskeliggjort arbeidet, er tjenestene som er tilknyttet dette planområdet godt i gang med å iverksette politiske vedtak knyttet til omstilling av driften og etablering av nytt tjenestetilbud (omsorgsboliger med heldøgns omsorg – HDO).

Det knytter seg imidlertid fortsatt en viss usikkerhet til de økonomiske effektene av enkelte av disse tiltakene, og man ser at de kan bli krevende å innfri fullt ut. Dette er noe som følges opp i forbindelse med neste rapportering og inn mot budsjett for 2022.