Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny og større dagligvarebutikk i Follebu sentrum. Det skal etableres boliger i 2. etasje over butikkarealet. Ved bygging i 3 etasjer åpner planbestemmelsene også for kontor/tjenesteyting i kombinasjon med boenheter.
For å kunne få plass til ny dagligvareforretning må noe av den nederste delen av parken omdisponeres til byggeområde. En forutsetning for tiltaket er at resten av parkområdet vitaliseres og opparbeides med tursti, aktivitets-/lekeområde, nytt amfi, vannspeil/ fordrøyningsdam, benker og beplantning.
Arealet i nåværende dagligvarebygning vil kunne nyttes til næring/tjenesteyting/ kontor. Planen åpner for et nybygg i 2- 3 etasjer på denne tomta med boligenheter i 2. og eventuelt 3. etasje.

Forslaget til reguleringsplan er utlagt til offentlig ettersyn på Servicetorget i Gausdal kommune. 

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak @gausdal.kommune.no innen 9. september 2020.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.

Det vil legges til rette for åpen kontordag for veiledning om planforslaget og evtuell hjelp til høringsuttalelser mandag 24. august 2020 i tidsrommet 14.00 -18.00 på kommunehuset, Segalstad bru.
 

Navn på vedlegg

Vedlegg nr.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Holsbakkan 1-6, datert 18.6.2020

1

Holsbakkan 1-6 Plankart A3 1-1000, datert 18.6.2020

2

Reguleringsbestemmelser 1-6, datert 26.6.2020

3

ROS-analyse Holsbakkan 1-6, datert 16.6.2020

4

Illustrasjonsplan, datert 17.6.2020

5

Illustrasjoner Vardehaugen samlet, datert 17.06.2020

6

Støy fra vegtrafikk, datert 18.6.2020

7