Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 34 nye hyttetomter, med tilhørende infrastruktur, i tråd med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum.
 
Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausda eller postmottak@gausdal.kommune innen 9. september 2020.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.
 
Utbygger holder åpent møte på Jadratun lørdag 11.07.2020 kl. 18.00, hvor de vil informere om planarbeidet og sine utbyggingsplaner.
 
Navn på vedlegg Vedlegg nummer
Plankart 1
Bestemmelser 2
Planbeskrivelse 3
ROS-analyse 4
Helningskart 5
Planutvalgets behandling 6
Planskjema 7

Dokumentene ligger også på kommunens servicetorg.