Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 33 nye hyttetomter, med tilhørende infrastruktur, i tråd med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum.

 

Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, postmottak@gausdal.kommunen.no, innen 9. september 2020.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.

 

Utbygger holder åpent møte på Jadratun lørdag 11.07.2020 kl. 18.00, hvor de vil informere om planarbeidet og sine utbyggingsplaner.
 
 
Navn på vedlegg Vedlegg nummer
Plankart 1
Bestemmelser 2
Planbeskrivelse 3
ROS-analyse 4
Helningskart 5
Planutvalgets behandling 6
Planskjema 7

Dokumentene ligger også på kommunens servicetorg.