I tråd med kommunelovens § 14-3, 4. ledd, offentliggjøres formannskapets innstilling minst 14 dager før kommunestyrets behandling.

Kommunestyret skal i sitt møte 10. desember behandle kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen for 2021-2024 samt årsbudsjettet for 2021. Fram til den tid er det mulig å komme med synspunkt og innspill vedrørende saken til kommunestyret.

Innkomne innspill vil bli forelagt kommunestyret til orientering. Det er da opp til kommunestyret selv å avgjøre hvordan de vil forholde seg til de innkomne innspillene. Det aktuelle dokumentet ligger tilgjengelig på kommunens nettside, og ett eksemplar er også lagt ut på kommunens servicetorg (åpningstid 10.00 -14.00mandag-fredag. Stengt kl. 11.00 - 11.30) i perioden 26.11 -10.12.20.

Formannskapets forslag til kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2021-2024 samt årsbudsjett for 2021 finner du som en digital versjon her . Formannskapets innstilling ligger i en egen fane i den digitale versjonen. Du kan også laste ned handlings-og økonomiplanen som et pdf-dokument her

Formannskapets innstilling til endring i kommunale avgifter og gebyrer.