Kommunestyret
16.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022
PRESENTASJON - GAUSDAL 2042
PRESENTASJON - TERTIALRAPPORT
PRESENTASJON- RAPPORT FRAMTIDENS HELSE OG OMSORGSTJENESTER
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL
TILLEGG SAKSLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2022

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
45/2022 REFERATSAKER KOMMUNESTYRET 16.06.2022 Vis
46/2022 BUDSJETTENDRINGER, OVERFØRING AV UBENYTTEDE INVESTERINGSMIDLER FRA 2021 TIL 2022 Vis (1) Vis Vis (1)
47/2022 ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2022 Vis (2) Vis Vis (1)
48/2022 RAPPORTERING I HENHOLD TIL FINANS- OG GJELDSREGLEMENTET PER 30.04.2022 Vis (1) Vis Vis (1)
49/2022 SØKNAD OM FRITAK FRA VERV SOM MEDLEM OG VALG AV NYE MEDLEMMMER OG VARAMEDLEMMER TIL LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL FORLIKSRÅDET Vis
50/2022 ALDERSVENNLIG LOKALSAMFUNN Vis (6) Vis Vis (5)
51/2022 SØKNAD OM STØTTE TIL BYGGING AV RULLEPARK Vis (2) Vis Vis (1)
52/2022 FORESPØRSEL OM VIDERESALG AV NÆRINGSAREAL.  (Unntatt offentlighet, offl §13)
53/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (14) Vis Vis (2)
54/2022 GRUNNGITTE SPØRSMÅL FRA VIGGO HAUGEN, BYGDALISTA Vis Vis (6)
55/2022 SØKNAD OM FORLENGET PERMISJON FRA RÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE - ANNE GRETHE SVENDSEN Vis (1) Vis Vis (3)