Planutvalget
07.05.2021 kl. 09:00 - 00:00
Kommunestyresalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2021
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 07.05.2021
ELEKTRONISK GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLEN
NYE NASJONALPARKFORSLAG ORIENTERING FOR PLANUTVALGET

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2021 REFERATSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021 Vis (3) Vis
19/2021 DELEGASJONSSAKER PLANUTVALGET 07.05.2021 Vis
20/2021 KLAGE PÅ VEDTAK - DETALJREGULERINGSPLAN FJERDUMSKOGEN BOLIGOMRÅDE Vis (6) Vis Vis (7)
21/2021 REGULERINGSENDRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEISLIA FAMILIETUN PLANID:202003 - SLUTTBEHANDLING Vis (7) Vis Vis (1)
22/2021 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERING FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 201/46 OG 201/47 - VEDTAK Vis (1) Vis
23/2021 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEPLAN FOR SKEI SØR (H4) - GNR/BNR 217/45 OG 64 Vis (4) Vis
24/2021 HØRINGSINNSPILL FRA GAUSDAL KOMMUNE PÅ HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGER 2022-25/27 I INNLANDET: Vis (2) Vis
25/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK PÅ BARMARK- DISPENSASJON FOR KOMMUNALT SKADEFELLINGSLAG UNDER PÅGÅENDE FELLINGSFORSØK, GAUSDAL Vis
26/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER - SKEIOMRÅDET  (Unntatt offentlighet, offl §13)
27/2021 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV SNØSCOOTER I FÅBERG VESTFJELL  (Unntatt offentlighet, offl §13)