Planutvalget
10.06.2022 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.06.2022
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 10.06.2022
ELEKTRONISK GODKJENNING AV PROTOKOLL

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
18/2022 REFERATSAKER PLANUTVALGET 10.06.2022 Vis (1) Vis
19/2022 DELEGERTE SAKER Vis
20/2022 G/BNR 144/18 - SIGNY PÅLHAUGEN KLAGE PÅ AVSLÅTT SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV HYTTE OG UTHUS TORSDALSVEGEN 55 Vis (8) Vis
21/2022 DETALJREGULERING FOR ROASETER HYTTEOMRÅDE, PLANID 202101 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (7) Vis
22/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KANKERUD FJELLTAK, PLANID: 202002 - SLUTTBEHANDLING OG VEDTAK Vis (14) Vis Vis (1)
23/2022 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SVARTTJERNLIA NORD, PLANID 201801 - OFFENTLIG ETTERSYN Vis (9) Vis
24/2022 MOTORFERDSEL I UTMARK - SØKNAD OM BRUK AV BIL/TRAKTOR PÅ VEGEN MELLOM REINSÅSEN OG HORNSJØEN Vis
25/2022 MOTORFERDSEL I UTMARK - DISPENSASJON FOR LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (2) Vis
26/2022 MOTORFERDSEL I UTMARK - FRAKT AV MATERIALER OG UTSTYR MED ATV TIL HYTTE I NORDGARDSETERVEGEN 53, ESPEDALEN Vis (2) Vis Vis (1)
27/2022 TILDELING AV VILT OG FISKESTELLMIDLER 2022 Vis
28/2022 G/BNR 213/37 I GAUSDAL KOMMUNE -SØKNAD OM OPPFØRING AV KÅRBOLIG OG OMDISPONERING AV DYRKET AREAL Vis (1) Vis
29/2022 VURDERING ETTER FRILUFTSLOVEN §14 - INNGANGSPENGER HELVETE NATURPARK Vis
30/2022 KLAGE PÅ NAVNFORSLAG BØDAL I VESTRE GAUSDAL Vis (2) Vis Vis (1)
31/2022 KLAGE PÅ ADRESSENAVN - LIUMSETERVEGEN, ROKVAMSETERVEGEN, MELGARDSETERVEGEN MFL. Vis (1) Vis Vis (2)
32/2022 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL LEDEREN I PLANUTVALGET  () Vis